Yönetmelik maddeleri

BİRİNCİ BÖLÜM - AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR VE KISALTMALAR

Bu Yönetmelik, Siyasi Partiler Kanunu ve İYİ Parti Tüzüğü hükümleri uyarınca; İYİ Parti taşra teşkilatlarının kuruluşu, teşkilat birimlerinin görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır.

Bu Yönetmelik, İYİ Parti’nin il, ilçe ve belde teşkilatları ile mahalle, köy ve sandık kurulu temsilciliklerini ve tüm taşra teşkilatı organlarını kapsar.

Bu Yönetmelik İYİ Parti Tüzüğünün 18, 19, 24, 47 ve 88. maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;
 Parti: İYİ Parti’yi,
Tüzük: İYİ Parti Tüzüğü’nü,
Yönetmelik: İYİ Parti Teşkilat İç Yönetmeliğini,
Genel Başkan: İYİ Parti Genel Başkanını,
 GİK: Genel İdare Kurulunu, 6
YSK: Yüksek Seçim Kurulunu,
STK: Sivil Toplum Kuruluşunu,
SİM: Seçim İletişim Merkezi’ni,
Teşkilat: Parti’nin Genel Merkez organları, il, ilçe, belde teşkilatları, mahalle/köy ve sandık temsilciliklerini,
Teşkilat Kademesi: Parti’nin yan kuruluşları dâhil Genel Merkez organları, il, ilçe, belde, mahalle/köy ve sandık temsilciliklerinden oluşan teşkilat birimlerini, İfade eder. Bu yönetmelikte tanımlanmayan deyimler için tüzükte ve ilgili mevzuatta yapılan tanımlar geçerlidir.

İKİNCİ BÖLÜM - İL TEŞKİLATI

İl teşkilatı; il kongresi, il başkanı, il yönetim kurulu, il disiplin kurulu ve il divan kurulundan oluşur.

İl başkanı, il kongresinde, en az iki en çok üç yıl için, gizli oyla seçilir. Bir kişi en fazla üç dönem il başkanlığı görevine seçilir. Kurucu il başkanlığı dönem olarak sayılmaz. Ölüm, istifa veya Parti üyeliğinin düşmesi nedeniyle başkanlığın boşalması hallerinde, yönetim kurulu tarafından, yönetim kurulu üyeleri arasından yeni bir başkan gizli oyla seçilir.

İl başkanı;
a)İl teşkilatını ildeki tüm resmi ve özel kurum ve kuruluşlar nezdinde temsil eder.
b)Parti’nin il düzeyindeki çalışma ve faaliyetlerinin disiplinli bir şekilde yürütülmesini sağlar ve ilçe başkanlıkları, mahalle ve köy temsilcilikleriyle alt kademelerinin denetimini gerçekleştirir.
c)İl yönetim kurulunun gündemini hazırlar ve il yönetim kuruluna başkanlık ederek Parti faaliyetlerinin planlanmasını ve gerçekleşmesini sağlar.
d)Parti’ adına ilde yazışmaları yapar. 
e)İl yönetim kurulunun, ilçe yönetim kurulunun, il ya da büyükşehir belediye meclisi grubunun, il genel meclisi grubunun, il düzeyinde kurulmuş çalışma gruplarının kanun ve tüzükle belirlenen veya Parti organlarınca verilen görevleri yerine getirmeleri için uyumlu ve verimli çalışmalarını sağlar.
f)Başkanı olduğu ilin çevresindeki ilçelerin ekonomik, sosyal ve yöresel sorunlarını inceler; bunların çözümüne yardımcı olur.
g)İlçe başkanlarıyla düzenli olarak toplanır. h)Parti teşkilatıyla, meslek ve sivil toplum örgütleriyle, sendikalarla, yaygın ve yerel basınla ilişkileri sağlıklı tutar; onların sorunlarıyla ilgilenir; çözümlerine katkıda bulunur; bu kuruluşlarda görevli partililer ile iş birliği yaparak başarılı olmalarına yardımcı olur.
i)İl başkanı, il çevresindeki il genel meclisi grubunu, belediye meclisleri gruplarını ve Partili belediye başkanlarını, çalışmaları yönlendirmek değerlendirmek ve eş güdüm sağlamak amacıyla ayrı ayrı ya da birlikte toplantılara çağırabilir.
j)İl başkanı, il yönetim kurulunun teklifi, Genel İdare Kurulu’nun onayıyla seçim işlerini ve çalışmalarını yürütmek, Parti politikalarını geliştirmek ve güçlendirmek, ilde yaşanılan siyasi, iktisadi ve sosyal olayları araştırmak ve raporlamak için, çeşitli ihtisas komisyonlarının kurulmasını sağlar ve bu komisyonlara başkanlık eder.

İl Yönetim Kurulunun başkanı, il başkanıdır.
İl yönetim kurulu kendi üyeleri arasından, il sekreteri, il muhasibi ve ihtiyaca göre il başkan yardımcıları seçer.
İl yönetim kurulu, il başkanıyla birlikte;
a) Nüfusu 250.000’den az olan illerde en az on altı en çok yirmi dört üyeden,
b) Nüfusu 250.000 – 750. 000 (750.000 dâhil) arasında olan illerde en az yirmi dört en çok otuz altı üyeden,
c) Nüfusu 750.000 - 1.500.000 (1.500.000 dâhil) arasında olan illerde en az otuz en çok kırk sekiz üyeden,
d) Nüfusu 1.500.000-4.000.000 (4.000.000 dâhil) arasında olan illerde en az kırk en çok altmış üyeden,
e) Nüfusu 4.000.000’dan fazla olan illerde en az kırk sekiz en çok yetmiş iki üyeden oluşur. Asıl üye sayısı kadar da yedek üye seçilir. Genel İdare Kurulu, il yönetim kurulu üye sayılarını, ilin siyasi şartları veya Parti’nin hedefleri doğrultusunda artırma ve azaltma yetkisine sahiptir.

Üst kademe Parti teşkilatlarının talimatlarına uyarak, ilde Parti adına, Anayasa’ya, kanunlara, Parti tüzüğü ve programına uygun olarak her türlü siyasi faaliyeti yapmakla görevli olan il yönetim kurulu;
a)Parti’nin üye sayısını artırmak için gayret gösterir, Parti’nin siyasi görüş, amaç ve ilkelerinin yayılması ve Parti’nin gelişmesi için gerekli çalışmaları yapar, il kongresi için gereken hazırlıkları yerine getirir.
b)Parti’nin ilkelerini, amaçlarını, programını, politikalarını ve görüşlerini halka beğendirmek ve benimsetmek için çalışır. Bunlara ve Parti’ye karşı yapılabilecek eleştirileri yanıtlar.
c)Tüzük kurallarını, kongrelerin ve üst yönetim birimlerinin kararlarını uygular; il düzeyinde oluşturulan çalışma gruplarının, ilçe teşkilatlarının, il ya da büyükşehir belediye meclisi grubunun ve il genel meclisi grubunun çalışmalarını, yılda en az bir kez ilçe teşkilatlarının hesaplarını denetler.
d)Bütün seçimlerde, Parti adaylarının kazanmasını sağlamak için il düzeyinde ve ilçelerde gerekli çalışmaları yapar ve yaptırır. Seçim çalışmalarını denetler. Seçimlerle ilgili yasal görevlerini zamanında ve eksiksiz yerine getirir.
e)İl çevresinin genel anlamdaki ekonomik, sosyal ve yöresel sorunlarını inceler; bunların çözümüne yardımcı olur.
f)Meslek ve sivil toplum örgütleriyle, sendikalarla, yaygın ve yerel basınla ilişkileri sağlıklı tutar; onların sorunlarıyla ilgilenir; çözümlerine katkıda bulunur. g)İl çevresinin genel anlamdaki ekonomik, sosyal ve yöresel sorunlarını inceler. Bunların çözümü için proje geliştirir. Çözüm önerilerini Genel Merkez kamuoyu ve yetkili idari birimler ile paylaşır.
h)İl çevresinde uygun yerlerde, siyasal, toplumsal ve kültürel nitelikte toplantılar düzenler ve üst yönetimi bilgilendirir.
i)Seçim çevresi ölçeğinde, seçim dönemlerinde veya uygun görülen zamanlarda her tür seçim çalışmalarını sevk ve idare edecek kurullarla tüzükle teşkilat yapısı içerisinde tanımlanmış yardımcı kurullar oluşturabilir.
Bu kurulların iş ve işleyiş usullerini belirleyebilir.

İl divan kurulu il başkanının başkanlığında, il düzeyinde görev yapan Parti içi organdır. İl divan kurulu üyeleri; il başkanı tarafından il yönetim kurulu üyeleri arasından belirlenir. İl divan kurulu üyeleri il başkan yardımcısı, il sekreteri veya il muhasibi sıfatıyla görev yaparlar. İl divan kurulunun üye sayısı en az altı en fazla genel merkez başkanlık divanı üye sayısı kadardır. İhtiyaç duyulan illerde il divan kurulu üye sayısı il başkanının teklifi Genel Başkan’ın onayı ile yarısına kadar arttırılabilir.
Genel Merkez Başkanlık Divanı üye sayısı ve görev alanlarında değişiklik olması halinde takip eden ilk toplantıda il divan kurulunda da gerekli uyum sağlanarak yürürlüğe konur İl divan kurulu il başkanının başkanlığında, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile ayda en az iki defa toplanır. İl divan kurulu, il yönetim kurulunun gündemini hazırlar, il başkanının tevdi ettiği işleri yapar, il kongresi ve il yönetim kurulunca alınmış kararların ve verilen görevlerin icrasını sağlar. İl teşkilatında istihdam edilecek personelin kadro ve özlük haklarını karara bağlar.
İl başkanının teklifi ve il yönetim kurulunun kararıyla il divan kurulunun görev dağılımında gerekli değişiklik yapılabilir.
İl divan kurulu üyelerinin iş ve işleyişleri çıkarılacak bir yönetmelikle belirlenir.
Görev alanları itibariyle İl divan kurulu üyeleri arasındaki görev dağılımı aşağıdaki şekildedir:
1- Teşkilat İşlerinden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı
2- Seçim İşleri Hukuk ve İnsan Haklarından Sorumlu İl Başkan Yardımcısı
3- Siyasi İşlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı
4- Uluslararası İlişkiler ve Türk Dünyasından Sorumlu İl Başkan Yardımcısı
5- Araştırma ve Geliştirmeden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı
6- Mahalli İdarelerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı
7- Ekonomiden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı
8- Basın Yayın ve Medyadan Sorumlu İl Başkan Yardımcısı
9- Strateji, İletişim ve Propaganda ve Tanıtımdan Sorumlu İl Başkan Yardımcısı
10- Eğitim, Kültür ve Sanat Politikalarından Sorumlu İl Başkan Yardımcısı
11- Sosyal Politikalar ve Kadın Politikalarından Sorumlu İl Başkan Yardımcısı
12- Sanayi, Teknoloji, Çevre ve Gençlik Politikalarından Sorumlu İl Başkan Yardımcısı
13- Sivil Toplum Kuruluşları Ve Halkla İlişkilerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı
14- İl Sekreteri
15- İl Muhasibi Herhangi bir nedenle il divan kurulu üyeliklerinde boşalma olması halinde il başkanının teklifi ve il yönetim kurulunun kararıyla yönetim kurulu üyeleri arasından il divan kuruluna görevlendirme yapılır.
İl divan kurulu üyeleri, görevli oldukları faaliyetin özelliğine göre yeteri kadar yardımcı belirleyebilirler.
Yardımcılar ilgili il yürütme kurulu üyesinin teklifi ve il başkanının onayı ile il yönetim kurulu üyeleri arasından ya da bunların dışındaki Parti üyeleri arasından atanır. İl Başkanı, il divan kurulu üyeleri arasından bütün ilçelere birer ilçe sorumlusu görevlendirir.
İlçe sayısının divan üyelerinden fazla olması halinde, divan üyelerine birden fazla ilçenin sorumluluğu verilebilir. İl divan kurulu üyeleri, sorumlu oldukları ilçeye görevlendirilen il yönetim kurulu üyesi ile birlikte, o ilçenin il teşkilatı ile arasındaki koordinasyonu sağlar.
İl Başkanı, il divan kurulu üyelerinin yanı sıra, il yönetim kurulu üyeleri arasından bütün ilçelere birer ilçe sorumlusu da görevlendirir.
İlçe sayısının yönetim kurulu üyelerinden fazla olması halinde, yönetim kurulu üyelerine birden fazla ilçenin sorumluluğu verilebilir. İlçelerden sorumlu yönetim kurulu üyeleri, sorumlu oldukları ilçenin aylık periyodik toplantılarına gözlemci sıfatıyla katılırlar, oylamaya tabi konularda oy hakları yoktur, ilin talep ve beklentilerini sorumlu oldukları ilçeye; ilçenin sorun, talep ve beklentilerini de o ilçeden sorumlu il divan üyesine ve il başkanına aktarırlar.
Esas görevleri ilçe teşkilatı ile il teşkilatı arasında iletişim, işbirliği ve koordinasyonu sağlamak, alınan kararların ve yapılan çalışmaların daha çabuk, verimli ve etkin bir şekilde yürütülmesine yardımcı olmaktır.
İlçelerden sorumlu il yönetim kurulu üyesinin bir mazeretinin bulunması halinde, ilçedeki toplantılara, o ilçeden sorumlu il divan kurulu üyesi katılır.

İl divan kurulu üyelerinin görev alanları itibariyle üstlenecekleri görev ve yetkiler aşağıda belirtilmiştir.
1) Teşkilat İşlerinden Sorumlu İl Başkan Yardımcısının Görev ve Yetkileri
a)İlde, ilçe teşkilatlarından mahalle-köy ve sandık temsilciliklerine kadar her kademedeki teşkilatlanmayı Tüzük ve Yönetmelik hükümlerine uygun olarak gerçekleştirmek, etkin çalışmalarını sağlamak ve denetlemek.
b)Parti’nin teşkilatlanmalarını takip etmek, gençlik kollarının teşkilatlanmalarında gençlik kolları başkanı ile iş birliği içinde bulunmak, Parti’ teşkilatlarının ana kademe ile uyumlu ve verimli çalışmalarını sağlamak.
c)Parti’nin üye sayısını arttırıcı çalışmalar yapmak ve üye kayıtlarının Genel Merkez tarafından hazırlanan üye takip programına ilçe ölçeğinde Mahalle/köy ve sandık esasına göre işlenmesini sağlamak ve takip etmek.
d)Üye kayıtları ile ilgili bilgileri en geç ayda bir Genel Merkez Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı’na göndermek. 
e)İl kongresinin hazırlık çalışmalarını yapmak, kongre faaliyet raporunu hazırlamak ve kongrenin gerçekleşmesini sağlamak.
f)İlçe ve belde kongrelerinin Kanun, Tüzük, yönetmelikler ve Genel Merkez talimatları doğrultusunda zamanında yapılmasını sağlamak ve denetlemek. g)İl teşkilatı ve yan kuruluşların organlarına seçilen veya atama ile getirilenlerin ilgili mevzuat tarafından istenilen bilgilerini 15 gün içinde valiliğe yazılı olarak teslimini sağlamak.
h)Alt kademe teşkilat birimlerindeki sorunları çözmek, istek, şikâyet ve önerileri değerlendirmek, gerektiğinde Genel Merkez Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına bir rapor halinde sunmak.
2) Seçim İşleri, Hukuk ve İnsan Haklarından Sorumlu İl Başkan Yardımcısının Görev ve Yetkileri
a)Sandık temsilciliklerinin, il teşkilat başkan yardımcısı ile uyum içerisinde çalışmasına katkıda bulunmak ve verimli çalışmalarını sağlamak.
b)Genel Merkezce verilen programa göre il, ilçe ve beldelerde Seçim İletişim Merkezlerinin (SİM) kurulmasını sağlamak.
c)Seçim çalışmalarının başarısı için etkili ve verimli plan ve programlar yapmak.
d)Yüksek Seçim Kurulunca yayımlanan genelge ve bildirileri takip etmek, seçim takviminde öngörülen ve Parti’ teşkilatları tarafından yapılması gereken iş ve işlemlerin gününde ve eksiksiz yapılmasını sağlamak.
e)Seçimlerde, il başkanlığı adına itiraza yetkili kılınanları zamanında İl Seçim Kuruluna bildirmek.
f)Seçimlerde, il seçim kurullarındaki birleştirme işlemlerini veya itirazları takip etmek üzere en az iki Parti temsilcisini belirlemek ve İl Seçim Kuruluna bildirmek.
g)Her iki yılda bir yeniden oluşturulan ilçe seçim kurullarında Parti adına görev yapacak bir asıl bir yedek üyenin ilçe teşkilatlarınca, özellikle hukukçu üyelerimiz arasından belirlenmesini ve süresi içinde yetkili ilçe seçim kuruluna bildirilmesini sağlamak.
h)İlçe seçim kurullarınca oluşturulan sandık kurullarına Parti adına katılacak bir asıl bir yedek üyenin, tüm ilçelerce her sandık kurulu için eksiksiz olarak belirlenmesini ve seçim takviminde belirtilen süre içinde yetkili ilçe seçim kuruluna verilmesini sağlamak.
i)Seçimlerde sandık başında Parti adına görev yapacak en az iki müşahidin, tüm ilçelerce her sandık kurulu için eksiksiz olarak belirlenmesini ve oy verme günü sandık başında hazır bulunmasını sağlamak.
j)İlçe seçim kurullarınca yapılacak güncelleştirme çalışmalarının takibini ve denetimini yapmak.
k)Müşahitler ve sandık kurullarında Parti adına görev yapacak üyeler ile seçim çalışmalarına katılan tüm teşkilat mensuplarının eğitimini sağlamak. l)Aday adaylıklarıyla ilgili il düzeyinde yapılması gereken iş ve işlemleri, Genel Merkezin talimatlarına uygun olarak gerçekleştirmek.
m)Parti’nin il belediye başkan ve belediye meclisi ile il genel meclisi üyelik adaylarına ilişkin bildirimi istenen belge ve bilgilerle birlikte ilgili seçim kuruluna zamanında verilmesini sağlamak.
n)Yerel seçimlerde aday gösterilenlere ait bildirimlerin istenen belge ve bilgilerle birlikte ilçe teşkilatlarınca yetkili seçim kurullarına verilmesini sağlamak. o)Sandık sonuç tutanakları ile ilçe seçim kurullarınca düzenlenen ilçe birleştirme tutanaklarının onaylı birer örneğinin ilçe teşkilatları tarafından eksiksiz olarak alınmasını sağlamak.
p)Parti teşkilat mensuplarının ve üyelerinin çalışmalarda karşılaştığı hukuki sorunlarla ilgilenmek. 
q)İlde demokrasi kültürünün yerleşmesine çalışmak, ilde sınırları dâhilinde insan hak ve özgürlükleri ile ilgili gelişmeleri takip ederek, bu konuda doğabilecek sorunların çözümüne yönelik projeler üretmek.
r)İldeki Parti faaliyetlerinin mevzuata uygun yürütülmesini sağlamak.
s)İl düzeyinde İyi Seçim Ekiplerini kurarak seçim anında karşılaşılan problemlere göre gerekli desteği sağlamak, genel merkez koordinasyonunu gerçekleştirmek ve seçim sonrasında gerekli itirazları ve bunların takibini yapmak.
İl başkan yardımcısı bu görevi yerine getirebilmek için ilin nüfusuna ve büyüklüğüne göre uygun görürse seçim bölgelerine göre bu ekipleri koordine etmek için Partili hukukçulardan yardımcı/yardımcılar görevlendirebilir. Bu doğrultuda İyi Seçim Ekipleri aşağıdaki gibi oluşturulur:
1. İl teşkilatlarında İyi Seçim Ekipleri oluşturulur.
2. İyi Seçim Ekipleri il başkanlığı bünyesinde, il başkanının oluru ile ilgili il başkan yardımcılarıyla koordineli çalışarak seçim güvenliği konusunda genel merkezde yer alan ve doğrudan genel başkana bağlı olan İyi Seçim Merkezinin illerdeki çalışmalarını yürütür.
3. İyi Seçim Ekipleri il yöneticileri arasından seçilebileceği gibi, üye ve gönüllüler arasından da belirlenebilir.
4. İyi Seçim Ekipleri, en az 1 hukukçu, 1 bilgisayar okuryazarı ve 1 eğitimci (STK’larla ilişkileri ve iletişim becerileri kuvvetli bir kişi) olmak üzere en az 5 üye veya gönüllüden oluşmalıdır. İllerdeki ilçe sayılarına bağlı olarak, ekipteki üye/gönüllü sayısı en fazla 20’ye kadar çıkarılabilir.
5. İyi Seçim Ekipleri, il başkanının oluru ile ilgili il başkan yardımcılarıyla koordineli çalışarak, iyi seçim merkezi tarafından belirlenecek şu çalışmaları yürütür.
6. Seçim öncesinde askıya çıkarılan seçmen listelerinde yer alan seçmenlerin teyidinin yapılması konusunda ilçe teşkilatlarındaki İyi Seçim Ekipleri’nin çalışmalarını koordine etmek.
7. İldeki bütün sandıklara görevlendirilecek üye/gönüllü bulunması konusunda ilçe teşkilatlarındaki İyi Seçim Ekiplerinin çalışmalarını koordine etmek.
8. İldeki bütün okullara görevlendirilecek avukat bulunması konusunda ilçe teşkilatlarındaki İyi Seçim Ekiplerinin çalışmalarını koordine etmek.
9. İldeki bütün sandıklara görevlendirilecek üye/gönüllülerin sandık güvenliği eğitimi alması konusunda ilçe teşkilatlarındaki İyi Seçim Ekipleri’nin çalışmalarını koordine etmek.
10. Seçim günü sandıklardaki müşahit ve/veya sandık kurulu üyelerinden gelecek soruları yanıtlamak için çağrı merkezi oluşturmak ve ilçe teşkilatlarındaki İyi Seçim Ekipleri’ne destek olmak.
11. Seçim günü sayımın bitimini takiben bütün sandık sonuç tutanaklarının iyi seçim merkezi tarafından oluşturulan sisteme girilerek teyit edilmesi konusunda ilçe teşkilatlarındaki İyi Seçim Ekipleri’nin çalışmalarını koordine etmek.
12. Seçim günü saat 17.00’de başlayan 48 saatlik itiraz süresi içinde sandık sonuç tutanaklarının incelenerek ilçe seçim kurullarında itirazların yapılması konusunda ilçe teşkilatlarındaki İyi Seçim Ekipleri’nin çalışmalarını koordine etmek.
13. İlçe seçim kurullarına yapılan itirazların reddedilmesi halinde ilgili yasal metinlerde belirtilen süre içerisinde ilçelerde yapılan itirazların belge ve gerekçelerini il teşkilatında bir araya getirerek İl Seçim Kurulu itirazlarını gerçekleştirmek.
14. İl seçim kurulunda itirazların reddedilmesi halinde, ilgili yasal metinlerde belirtilen süre içerisinde illerde yapılan itirazların belge ve gerekçelerini iyi seçim merkezine iletmek.
3) Siyasi İşlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısının Görev ve Yetkileri
a) Genel Başkanın grup ve basın toplantılarında yaptığı konuşmalarla, Parti sözcüsünün ve başkanlık divanı üyelerinin söylem ve demeçlerini takip ederek Parti’nin güncel meseleler hakkındaki siyasi görüşlerini il yönetimine aktarmak.
b) Siyasi konularda Parti’nin genel politikasına uygun söylem birliğini sağlamak adına teşkilat mensuplarına bilgi vermek gerektiğinde eğitim seminerleri düzenlemek.
c) İl düzeyinde faaliyet gösteren diğer siyasi partilerin çalışmalarını takip etmek ve il yönetim kurulunu bu çalışmalardan haberdar etmektir.
d) İlde faaliyet gösteren partilerin milletvekilleri veya daha önceki dönem seçilmiş milletvekilleri ile gerektiğinde irtibat kurmak, onların fikir ve önerilerine Parti adına başvurmak.
e) Parti tüzüğü ve programı çerçevesinde Parti’nin siyasi işlerinin yürütülmesinde il başkanına yardımcı olmak.
4) Uluslararası İlişkiler ve Türk Dünyasından Sorumlu İl Başkan Yardımcısının Görev ve Yetkileri
a) Parti’nin dış politika ve Türk dünyası hakkındaki görüşlerini, Parti’ programında belirtilen çerçevede ve güncel gelişmeler karşısında genel başkanın ve Parti’ yetkililerinin yaptığı açıklamalar ışığında teşkilat mensuplarının ve halkın doğru bilgilendirilmesini sağlamak.
b) Parti’nin dış politika ve Türk dünyası çalışmaları ile uyumlu çalışmalar yapan sivil toplum kuruluşları ve araştırma/düşünce merkezleri ile diyalog kurarak, il düzeyinde teşkilatı ve halkı bilgilendirmeye dönük toplantılar, etkinlikler düzenlemek.
c) Genel Merkez’in bilgisi ve onayı dâhilinde il başkanlığını ziyaret edecek olan yabancı Ülkerlerin temsilcilerinin ziyaretlerini koordine etmek ve il başkanına yardımcı olmak.
d) Parti’nin Türk dünyasına ilişkin politika, vizyon ve söylemlerini görev ve sorumluluk alanında uygulamak, bu alanda çalışmalar yapmak, ilgili kurum ve kuruluşlarla ilişkileri geliştirmek, yürütmek ve düzenlenecek etkinliklerde il teşkilatını temsil etmek. Türk dünyasına dair çalışmaları, il başkanı ve Parti’ yetkili kurullarıyla paylaşmak.
5) Araştırma ve Geliştirmeden Sorumlu İl Başkan Yardımcısının Görev ve Yetkileri
a)Araştırma ve Geliştirmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığının faaliyetlerini yakından takip etmek, talimat ve direktiflerini yerine getirmek, gerekli koordinasyonu sağlamak, Parti’nin Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge) politikalarını Tüzük, Program, Yönetmelik ve ilgili mevzuata göre il genelinde uygulamak.
b)Üniversiteler, Ar-Ge kuruluşları ve bilim merkezleriyle ilişki kurmak. Parti’nin kullandığı elektronik veri ortamlarının sağlıklı biçimde işlerliğini ve korunmasını sağlamak.
c)Ülkenin ve ilin gündemini takip etmek, değerlendirmek, Araştırma ve Geliştirmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığının geliştirdiği politikaları, çıkardığı rapor ve bültenleri il başkanı ve il yönetimi ve ilçeler ile paylaşmak, il ve İlçe Divan Kurulu toplantılarında sunumlar yapmak.
d)Alanlarında uzman kişilerden çalışma grupları oluşturmak. İmkânlar ölçüsünde il genelinde ekonomi, eğitim, sağlık, enerji, tarım, hayvancılık, gıda ve ilin özelliklerine göre ihtiyaç duyulan diğer alanlarla ilgili araştırma ve geliştirme raporları üretmek. Yürütülen çalışmalar ve yapılan araştırmalar sonucunda elde edilen rapor, derleme, kitap ve her türlü bilgiyi; Parti teşkilat kademeleri ve kamuoyu ile paylaşmak.
e)Çalışmalarını, Parti Tüzüğü ve Parti Programı ile Araştırma ve Geliştirmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığının belirlediği ilkeler ve çıkardığı yönetmeliğe uygun şekilde yürütmek.
6) Mahalli İdarelerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısının Görev ve Yetkileri
a) Parti programında belirlenen kentleşme politikasını, Genel Merkez Mahalli İdareler Başkan Yardımcısı’nın güncel açıklamalarını takip ederek ilde uygulanmasına yönelik çalışmalar yapmak.
b) Parti’nin yerel yönetim ve kentleşme politikalarına ilişkin görüşlerinin teşkilata ve halka doğru olarak aktarılmasını sağlamak.
c) İl düzeyindeki mahalli idareler birimlerinin çalışmalarını takip etmek, halkın beklentilerini ne ölçüde karşıladıklarına dönük incelemelerde bulunmak ve bunları rapor haline getirmek ve il başkanına sunmak.
d) Partili belediye başkanları, belediye ve il genel meclisi üyelerinin Parti’ politikalarına uygun çalışmalar yapmasına yardımcı olmak.
e) Belediye ve il genel meclisi üyelerinin toplantı ve diğer çalışmalara düzenli olarak katılımını sağlamak ve sonucunu rapor etmek.
f) Partili belediye başkanları, belediye ve il genel meclisi üyelerine ait isim ve meslek gibi iletişim bilgilerini içeren kayıtların tutulmasını sağlamak.
g) Partili belediye ve il genel meclisi üyelerinin görev ve yetkileri ile çalışma usul ve esaslarıyla ilgili eğitim çalışmalarını ilgili birimlerle birlikte eşgüdüm içerisinde gerçekleştirmektir.
7) Ekonomiden Sorumlu İl Başkan Yardımcısının Görev ve Yetkileri
a) Parti’nin ekonomi politikalarının teşkilata ve halka doğru aktarılmasını sağlamak.
b) Parti’nin siyasal iletişim sürecinde kullanabileceği yerel ekonomik verilere ilişkin raporlar hazırlamak.
c) İlin ekonomik yapısındaki olumlu/olumsuz tüm değişimleri takip etmek.
d) İlin kendi yapısal özelliklerine uygun istihdam alanlarını tespit etmek ve bunları gündeme taşıyarak Parti’nin halk nezdindeki farkındalığını artıracak faaliyetlerde bulunmak.
e) İlde ekonomik faaliyette bulunan tüm kesimler (esnaf, sanatkâr, küçük-orta-büyük tüm yatırımcılar) ile diyalog halinde bulunmak; sorunlarını, isteklerini takip etmek ve bunları bir rapor halinde il yönetim kurullarına sunmak.
 8) Basın Yayın ve Medyadan Sorumlu İl Başkan Yardımcısının Görev ve Yetkileri
a) Parti’nin il düzeyinde basın yayın ve medya ile ilgili işlerini yürütmek.
b) Ulusal ve yerel medyayı yakından takip ederek, Parti hakkında çıkan haber ve yorumları tespit etmek ve il başkanlığında oluşturulacak arşiv biriminde bunları toplamak.
c) Parti etkinliklerinin medyada en iyi şekilde yer almasını sağlamak adına medya kuruluşlarının etkinliklerden haberdar olmalarını sağlamak, etkinlik alanlarında medya mensuplarına özel alan tesis etmek ve etkinliklere ilişkin fotoğraf, video ve haber metinlerinin medya kuruluşlarına en hızlı şekilde servisini sağlamak.
d) Parti etkinliklerinin görsel, işitsel ve belgesel kayıtlarının tutulması ve il sekreterliği ile birlikte arşivlenmesini sağlamak. 
e) Parti’nin kurumsal kimliği ile uyumlu sosyal medya hesapları oluşturarak, Parti’nin resmi hesaplarından paylaşılan içeriklerin etkin biçimde yayılmasını sağlamak.
f) Diğer siyasi partilerin basın yayın ve medya faaliyetlerini izlemek.
9) Strateji, İletişim, Propaganda ve Tanıtımdan Sorumlu İl Başkan Yardımcısının Görev ve Yetkileri
a) Parti tüzük ve programına uygun bir şekilde il düzeyinde Parti’nin strateji, iletişim, propaganda ve tanıtım faaliyetlerini yürütmek.
b) Bilgi ve iletişim teknolojilerini izlemek ve Parti’nin bu imkânlardan yararlanması için çalışmalar yapmak, il ve ilçe teşkilatları adına kurulu internet sitelerinin kurumsal kimliğe uygun olarak düzenlenmesi ve güncellenmesini basın yayın ve medyadan sorumlu il başkan yardımcılığı ve il sekreterliği ile birlikte sağlamak.
c) İl teşkilatının elektronik ortamda tuttuğu verilerin güvenliğine ilişkin gerekli teknolojik altyapıyı sağlamak.
d) Parti çalışmalarının kaliteli, etkili ve verimli yürütülmesine yönelik olarak teknolojik altyapı ve teknikleri geliştirmek ve uygulamak, bu amaçla parti içi eğitimler düzenlemek.
e) Parti’nin propaganda ve tanıtım için hazırladığı malzemelerin korunmasını ve dağıtımını sağlamak.
f) İl düzeyinde Parti’nin tanıtılmasına dönük toplantılar, ziyaretler vb. programlar düzenlemek.
10) Eğitim, Kültür ve Sanat Politikalarından Sorumlu İl Başkan Yardımcısının Görev ve Yetkileri
a) Parti programında yer alan eğitim, kültür ve sanata ilişkin görüşlerden teşkilat mensuplarının ve halkın doğru bilgilendirilmesini sağlamak.
b) İldeki kültürel ve sanatsal değerlerin tanıtımına, korunmasına destek olacak faaliyetlerde bulunmak.
c) İlde eğitim, kültür sanat alanında, meslek erbapları, sanatçılar eğitimciler Parti mensuplarının sorun ve görüşleri ile ilgilenmek.
d) İlde eğitim, kültür sanat alanında, beklenti ve talepler hakkınca çalışmalar yapmak.
e) İl ve ülke bazında eğitim, kültür sanat alanında karşılaşılan güçlüklerin çözümü noktasında projeler üretmek; hazırlanan raporları ve geliştirilen projeleri Parti genel merkezine ilgili genel başkan yardımcılığına sunmak ve takibini yapmak.
11) Sosyal Politikalar ve Kadın Politikalarından Sorumlu İl Başkan Yardımcısının Görev ve Yetkileri
a) Parti’nin aile, çalışma, eğitim, kültür, çevre ve doğal hayat gibi konulara ilişkin sosyal politikalarını Parti programında belirlenen temel hedef ve ilkeler çerçevesinde seçmenlere doğru aktarımını sağlamak.
b) İlin sosyal yapısını, sorunlarını, beklentilerini içeren raporlar hazırlamak ve bu raporu il yönetim kuruluna ve gerektiğinde Genel Merkez’e sunmak.
c) Alt kademe birimleri tarafından tespit edilen il sakinleri arasında yardıma muhtaç olan (yoksullar, kimsesizler, yaşlılar, engelliler vb.) bireylerin sorunları için çözüm önerileri geliştirmek. 
d) İlde bulunan hastane, huzurevi vb. sosyal kurumlara ya da bu kurumlara destek için oluşturulmuş STK’lara il başkanlığının bilgisi dâhilinde ziyaret programları düzenlemek ve üst kademe yöneticilerin buralara yapacakları ziyaretleri koordine etmek.
e) Parti’nin kadın politikalarını Parti tüzüğünde ve programında belirlenen temel ilke ve hedefler doğrultusunda sorumluluk alanındaki seçmenlere aktarmak.
12) Sanayi, Teknoloji, Çevre ve Gençlik Politikalarından Sorumlu İl Başkan Yardımcısının Görev ve Yetkileri
a) Parti’nin sanayi, Teknoloji, Çevre ve Gençlik politikalarını Parti programında belirlenen temel hedef ve ilkeler çerçevesinde seçmenlere doğru aktarımını sağlamak.
b) İlin sanayi, teknoloji, çevre ve gençlik ile ilgili sorunlarını içeren çalışmalar yapmak, çözüm önerileri ile ilgili raporlar hazırlamak, il yönetim kuruluna, gerektiğinde genel merkeze sunmak.
c) İlin ve genel merkezin sanayi, teknoloji, çevre ve gençlik ile ilgili yapacağı çalışmaları alt kademeler ile koordine ederek katılım ve seçmen tarafından desteklenmesini sağlamak.
d) İl Gençlik Kolları Başkanlığı ile il teşkilatı arasında koordinasyonu sağlamak.
13) Sivil Toplum Kuruluşları ve Halkla İlişkilerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısının Görev ve Yetkileri
a) Parti’nin programında belirlenen temel hedef ve ilkeler çerçevesinde görüş ve önerilerini seçmenlere doğru aktarımını sağlamak amacıyla sivil toplum kuruluşları ve toplumsal önderlerle iletişim kurmak.
b) İlde bulunan sivil toplum kuruluşları, faaliyet alanları, yöneticileri ve bilgi envanterini sağlayarak. Ülke gündemi, milli ve toplumsal hassasiyetler hususunda çalışmalar yapılmasını planlamak. Gerektiğinde bu konu ile ilgili önemli faaliyet ve organizasyonları yapmak.
c) Parti’nin ilin sivil toplum kuruluşları ile iletişimi beraberinde halkla gönül ve fikir bağı kurmak üzerine sorunlar ve çözüm önerileri ile ilgili raporlar hazırlamak, il yönetim kuruluna, gerektiğinde genel merkeze sunmak.
d) İlin ve genel merkezin sivil toplum kuruluşlarına yönelik yapacağı faaliyetleri illerinde bulunan sivil toplum kuruluşları dâhilinde katılım sağlayarak desteklemek.
e) Sivil toplum kuruluşları ile iletişim ve halkla buluşma üzerine ilin yapacağı çalışmaları alt kademeler ile koordine ederek katılım ve seçmen tarafından desteklenmesini sağlamak.
14)İl Sekreterinin Görev ve Yetkileri
a) İl yönetim kurulunun gündemini hazırlamak.
b) Vatandaşların Parti ile olan ilişkilerini düzenlemek, sorunlarını, istek ve şikâyetlerini toplayıp, tespit ederek ilgili birimlere iletmek.
c) Şehit Yakınları ve Gaziler Koordinatörlüğü’nü kurmak ve il teşkilatları ile birlikte çalışmasını sağlamak.
d) Yaşlılar ve Engelliler Koordinatörlüğü’nü kurmak ve il teşkilatları ile birlikte çalışmasını sağlamak. 
e) Kendisine bağlı koordinatörlüklerin amacına uygun projeler üretip faaliyetler yaparak şehit yakınları, gaziler yaşlılar ve engellilerle temas halinde olmasını sağlamak ve denetlemek.
f) Kanun, Tüzük ve ilgili Yönetmeliğine göre tutulması gereken Parti’ defterlerini düzenli olarak tutmak.
g) İlçe bağlı beldelerin tuttuğu Parti defterlerinin usulüne uygun olarak tutulmasını sağlamak ve denetlemek.
h) Yan kuruluşlarca tutulan defter ve kayıtların Parti’ Tüzük ve yönetmeliklerine uygunluğunu sağlamak.
i) İl teşkilatında, aylık ve haftalık olarak yapılan toplantıların gündemlerini yetkili kişi ve kurulların görüşleri doğrultusunda hazırlamak, toplantıların duyurularını yapmak, alınan kararları karar defterine yazmak ve imzalatmak.
j) İl teşkilatının her türlü yazışmalarını süresi içinde yapmak.
k) İl teşkilatı adına kamu kurum ve kuruluşlarına yapılacak resmî bildirimleri süresi içinde yapmak.
l) Gelen-giden evrakın kayıtlarını düzenli olarak tutmak ve dosyalamak.
m) Parti’nin büro hizmetlerinin verimli yürütülmesini sağlamak.
n) Bütün birimlerle eşgüdüm içerisinde ilçe teşkilatının arşivini oluşturmak.
o) Parti toplantılarının organizasyon ve takibini diğer birimlerle birlikte yapmak.
p) İl yönetim kurulu üyelerinin aylık nöbet çizelgesini teşkilat başkanlığı ile eşgüdüm içerisinde hazırlamak, takip etmek, belde teşkilatlarının açık olup olmadıklarını ve nöbetin tutulup tutulmadığını; söz konusu takibin alt kademe teşkilat birimlerinde de ilgili başkan yardımcılığı tarafından yapılıp yapılmadığını denetlemek.
15) İl Muhasibinin Görev ve Yetkileri
a) Mali işlerin ve muhasebe kayıtlarının, tekniğine ve mevzuata uygun olarak tutmak.
b) Üye aidatlarının düzenli olarak toplanmasını sağlamak.
c) Parti’nin aidat, bağış vb. gelirlerini, usulüne uygun olarak Genel Merkez tarafından bastırılan makbuzlar karşılığında almak, aldırmak ve dip koçanlarını saklamak.
d) Parti giderlerinin makbuz veya fatura gibi bir belge karşılığında ve harcama kararına dayalı olarak usulüne uygun şekilde Parti’ tüzel kişiliği adına yapılmasını sağlamak ve giderlere ait belgeleri saklamak.
e) Onaylanan bütçede öngörülmüş bulunmak kaydıyla, 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanununun 70. maddesinde belirtilen ve her yıl için yeniden değerleme oranında artırılarak belirlenen miktarı aşmayan harcamalar ile genel tarifeye bağlı giderler dışında yapılacak harcamalar için il yönetim kurulu kararının çıkarılmasını sağlamak.
f) Parti’nin yapacağı sözleşmeleri ve girişecekleri yükümlülükleri, ilçe yönetim kurulu tarafından yetkili kılınmış olmak kaydıyla mevzuata uygun olarak yapmak.
g) İl teşkilatının, gelir ve gider tahminlerini gösteren bir yıllık bütçenin hazırlanmasına ve ilgili takvim yılından önceki eylül ayı sonuna kadar il başkanlığına gönderilmesine ilişkin iş ve işlemleri takip etmek.
h) İl teşkilatının, beldeleri de kapsayacak şekilde bütçe yılını izleyen mart ayı sonuna kadar bir önceki yıla ait bütçe uygulama sonuçlarını gösteren ilçe kesin hesabının hazırlanması ve Genel Merkeze gönderilmesine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek. 
i) İl ve bağlı beldelerin gelir ve giderleri hakkında altı ayı geçmeyen sürelerde il başkanlığına hesap bildiriminde bulunmak.
j) İl teşkilatının genel tarifeye bağlı telefon, elektrik, su, doğalgaz ve kira gibi belirli ödemelerini zamanında yapmak.
k) İl binasının bakım, onarım, temizlik ve güvenliğine ilişkin işleri yaptırmak.
l) Çalışan personeli kanun ve kurallara uygun olarak sevk ve idare etmek, çalışma zamanlarını düzenlemek, resmî bildirimlerini süresi içinde ilçe sekreteri ile birlikte yapmak.
m) İl teşkilatının ihtiyaç duyduğu malzeme ve demirbaşları tespit ve temin etmek.
n) Harcama evrakını, ilçe başkanı ile birlikte imza etmek ve arşivlemek.
o) İl teşkilatının malî ve idarî işlerini düzenli olarak yürütmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM - İLÇE TEŞKİLATI

İlçe Teşkilatı; İlçe Kongresi, İlçe Başkanı, İlçe Yönetim Kurulu, İlçe Divan Kurulu, Belde Teşkilatı, Mahalle, Köy ve Sandık Bölgesi Temsilciliklerinden oluşur.

İlçe başkanı; ilçe kongresi tarafından gizli oylama ile tek derecede, en fazla üç olağan dönem için seçilir. İlçe başkanı, ilçe teşkilatını temsil eder, Parti’nin ilçe düzeyindeki çalışma ve faaliyetlerinin disiplinli bir şekilde yürütülmesini sağlar.

İlçe yönetim kurulunun, ilçe çevresindeki belediye meclisi grubunun, ilçe düzeyinde kurulmuş çalışma gruplarının, belde başkanları ve belde yönetim kurullarının, muhtarlık bölgesi görevlileri çalışma gruplarının, Siyasi Partiler Kanunu’nda ve Parti Tüzüğü’nde belirlenen ya da Parti organlarınca verilen görevleri yerine getirmeleri için uyumlu ve verimli çalışmalarını sağlamak.
a)İlçe teşkilatını, ilçedeki bütün özel ve resmî kurum ve kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişiler nezdinde temsil etmek.
b)İlçede Parti faaliyetlerinin planlanmasını ve yürütülmesini sağlamak.
c)İlçede, belde teşkilatlarından sandık temsilciliğine kadar her kademedeki teşkilatlanmayı Tüzük ve yönetmelik hükümlerine uygun olarak gerçekleştirmek.
d)Mahalle ve köy temsilcilikleriyle alt kademelerinin denetimini gerçekleştirmek.
e)İlçe yönetim kurulunun gündemini hazırlayarak ilçe yönetim kuruluna başkanlık etmek.
f)İlçe gençlik kollarının teşkilatlanmalarına yardımcı olmak, gençlik kollarının genel merkez, il ve ilçe ile uyum içerisinde ve verimli çalışmalarını sağlamak. g)İlçe istişare heyetini toplamak, onların çalışmalarını takip eder, öneri ve fikirlerini değerlendirerek çözümler üretilmesine çalışmak.
h)İlçe Sandık Kurulu ve İlçe Seçmen İletişim (SİM) Merkezinin çalışmalarını koordine etmek.
i)İlçe düzeyinde Parti’nin çalışma ve faaliyetlerinin Siyasi Parti’ler Kanunu, Parti Tüzük, Program ve yönetmelikleri çerçevesinde yürütülmesini sağlamak.  j)Düzenli aralıklarla ilçe yönetim kurulunun toplanmasını ve verimli çalışmasını sağlamak.
k)İlçe yönetim kurulunun, başkan yardımcılarının çalışmalarını planlamak ve denetlemek, yönetim organlarının birbirleriyle uyumlu ve verimli çalışmalarını sağlamak.
l)İlçe seçim bölgesinde Parti’nin; milletvekili, il genel meclisi üyeleri, belediye başkanları ve belediye meclisi üyeleri ile ilçe teşkilatı arasındaki uyumu sağlamak.
m)İlçe sınırları dâhilindeki belde teşkilatları ile ilçe teşkilatının uyum içinde çalışmasını sağlamak ve denetlemek.
n)Parti’nin ilçe kongresiyle ilgili hazırlıklarını yürütmek ve kongrenin süresi içerisinde yapılmasını sağlamak.
o)İlçe teşkilatının mali işlerine ait belgeleri, malî ve idarî işler başkanı ile birlikte imzalamak.
p)Parti’nin üye sayısını arttırmak amacıyla gerekli çalışmaları yapmak.
q)Üye kaydı, ikamet değişimi nedeniyle üyelerin nakli gibi iş ve işlemleri yürütmek.
r)Parti’nin ilçe teşkilatı ile ilgili bütün iş ve işlemlerinin düzenli yürütülmesini sağlamak ve denetlemek.

İlçe yönetim kurulu, üst kademe Parti teşkilatlarının talimatlarına uyarak, ilçede Parti adına, Anayasa’ya, yasalara, Parti Tüzüğü ve Programı’na uygun olarak her türlü siyasi faaliyeti yapmak, yürütmek ve denetlemekle görevlidir. İlçe yönetim kurulu, Parti’nin üye sayısını artırmak için gayret gösterir. Parti’nin siyasi görüş, amaç ve ilkelerinin yayılması ve Parti’nin gelişmesi için gerekli çalışmaları yapar, ilçe kongresi için gereken hazırlıkları yerine getirir. İlçe yönetim kurulu, ilçe başkanıyla birlikte;
a) Nüfusu 20.000’den az olan ilçelerde en az sekiz en çok yirmi bir üyeden,
b) Nüfusu 20.000 - 50.000 (50.000 dâhil) arasında olan ilçelerde en az on iki en çok yirmi üç üyeden,
c) Nüfusu 50.000 - 100.000 (100.000 dâhil) arasında olan ilçelerde en az on altı en çok yirmi yedi üyeden,
d) Nüfusu 100.000 - 500.000 (500.000 dâhil) arasında olan ilçelerde en az yirmi en çok otuz üç üyeden,
e) Nüfusu 500.000’den fazla olan ilçelerde en az yirmi dört en çok kırk üç üyeden oluşur. Asıl üye sayısı kadar da yedek üye seçilir. Genel İdare Kurulu, ilçe yönetim kurulu üye sayılarını, her bir ilçenin şartlarını göz önünde bulundurarak veya Parti’nin siyasi hedefleri doğrultusunda artırma ve azaltma yetkisine sahiptir.
İlçe yönetim kurulu, ilçe çevresinde Parti’nin başarısı ve amaçlarının gerçekleştirilmesi için yapılacak çalışmaları düzenlemekle ve yürütmekle yükümlüdür.

Yönetim Kurulu;
a)Parti’nin ilkelerini, amaçlarını, programını, politikalarını ve görüşlerini halka ulaştırmak ve benimsetmek için çalışır. Bu çalışmalar sırasında Parti’ye karşı yapılabilecek eleştirilere yanıt verir.
b)Parti Tüzüğünde yer alan kuralları, kongrelerin ve üst yönetim birimlerinin kararlarını uygular, Parti yetkili organlarının vereceği görevleri yapar.
c)İlçe bazında oluşturulan çalışma gruplarının, belde teşkilatlarının, sandık kurullarının görevlileri ile ilçe çevresindeki belediye meclisleri ve parti gruplarının çalışmalarını düzenleyerek denetler.
d)Parti’nin katıldığı seçimlerde Parti adaylarının kazanmasını sağlamak için gerekli çalışmaları yapar ve yaptırır. Bu doğrultuda seçim teşkilatlanması yapar. Seçim çalışmalarını denetler. Seçimlerle ilgili yasal görevleri zamanında ve eksiksiz yerine getirir.
e)İlçe dâhilinde mahalle ve köylerin ekonomik, sosyal ve yöresel sorunlarını inceler, talepleri değerlendirir. Bunların çözümüne yardımcı olur.
f)İlçe bazında meslek kuruluşu ve sivil toplum örgütleriyle, sendikalarla, yerel basınla Parti’nin ilişkilerini sağlıklı tutar; onların sorunlarıyla ilgilenir; çözümlerine katkıda bulunur; bu kuruluşlarda görevli Partililer ile iş birliği yaparak Parti’nin ve kuruluşların başarılı olmalarına katkı sağlamaya çalışır. g)İlçe seçim bölgesinde; ekonomik, sosyal ve siyasal olaylarla ilgili bilgileri toplayıp değerlendirir ve üst yönetim birimlerine bildirir.
h)Parti’nin il başkanlığının bilgisiyle ilçe dâhilinde siyasal, toplumsal ve kültürel nitelikte toplantılar düzenler.
i)İhtiyaç duyduğu konularda araştırma, inceleme ve değerlendirme yapmak üzere uzmanların ve üyelerin katılacağı çalışmaları programlayarak yaptırır. j)Parti’nin ihtiyaçlarının gidermek amacıyla gelir kaynaklarını geliştirmek ve arttırmak için çalışmalar yapar.
k)Gerekli gördüğü durumlarda, özellikle seçim kampanyası dönemlerinde il yönetim kurulunun bilgisi ve onayıyla ilçe çevresinde Parti çalışmalarını sürdürmek amacıyla çalışma ve seçim büroları açabilir.
 l)Üyelerin ve Partililerin talebi ya da ihtiyaç dâhilinde düzenlenecek parti içi eğitimle ilgili gerekli çalışmaları yaparak, amacına ulaşmasını sağlamak.

İlçe divan kurulu ilçe başkanının başkanlığında, ilçe düzeyinde görev yapan parti içi organdır.
İlçe divan kurulu üyeleri; ilçe başkanı tarafından ilçe yönetim kurulu üyeleri arasından belirlenir.
 22 İlçe divan kurulu üyeleri ilçe başkan yardımcısı, ilçe sekreteri veya ilçe muhasibi sıfatıyla görev yaparlar. İlçe divan kurulunun üye sayısı en az altı en fazla Genel Merkez Başkanlık Divanı üye sayısı kadardır.

İlçe divan kurulu ilçe başkanının başkanlığında, üye tam sayısının salt çoğunluğuyla ayda en az iki defa toplanır. İlçe divan kurulu, ilçe yönetim kurulunun gündemini hazırlar, ilçe başkanının tevdi ettiği işleri yapar, ilçe kongresi ve ilçe yönetim kurulunca alınmış kararların ve verilen görevlerin icrasını sağlar. İlçe başkanının teklifi ve ilçe yönetim kurulunun kararıyla ilçe divan kurulunun görev dağılımında her türlü değişiklik yapılabilir.
İlçe Divan Kurulu’nun üye sayısı en az altı en fazla Genel Merkez Başkanlık Divanı üye sayısı kadardır. İlçe divan kurulunun üye sayısı Genel Merkez Başkanlık Divanı üye sayısı kadar olacaksa görev alanları aşağıdaki gibidir:
1- Teşkilat İşlerinden Sorumlu İlçe Başkan Yardımcısı
2- Seçim İşleri Hukuk ve İnsan Haklarından Sorumlu İlçe Başkan Yardımcısı
3- Siyasi İşlerden Sorumlu İlçe Başkan Yardımcısı
4- Uluslararası İlişkiler ve Türk Dünyasından Sorumlu İlçe Başkan Yardımcısı
5- Araştırma ve Geliştirmeden Sorumlu İlçe Başkan Yardımcısı
6- Mahalli İdarelerden Sorumlu İlçe Başkan Yardımcısı
7- Ekonomiden Sorumlu İlçe Başkan Yardımcısı
8- Basın Yayın ve Medyadan Sorumlu İlçe Başkan Yardımcısı
9- Strateji, İletişim ve Propaganda ve Tanıtımdan Sorumlu İlçe Başkan Yardımcısı
10- Eğitim, Kültür ve Sanat Politikalarından Sorumlu İlçe Başkan Yardımcısı
11- Sosyal Politikalar ve Kadın Politikalarından Sorumlu İlçe Başkan Yardımcısı
12- Sanayi, Teknoloji, Çevre ve Gençlik Politikalarından Sorumlu İlçe Başkan Yardımcısı
13- Sivil Toplum Kuruluşları ve Halkla İlişkilerden Sorumlu İlçe Başkan Yardımcısı
14- İlçe Sekreteri
15- İlçe Muhasibi Genel Merkez Başkanlık Divanı üye sayısı ve görev alanlarında değişiklik olması halinde takip eden ilk toplantıda ilçe divan kurulunda da gerekli uyum sağlanarak yürürlüğe konur.
 İlçe Divan Kurulu en az altı kişiden oluşursa bunların görev alanları aşağıdaki şekilde belirlenir:
1- Teşkilat İşlerinden Sorumlu İlçe Başkan Yardımcısı
2- Seçim İşleri, Hukuk ve İnsan Haklarından Sorumlu İlçe Başkan Yardımcısı
3- Mahalli İdarelerden Sorumlu İlçe Başkan Yardımcısı
4- Basın Yayın ve Medyadan Sorumlu İlçe Başkan Yardımcısı
5- İlçe Muhasibi
6- İlçe Sekreteri 
 İlçe Başkanı, ilçe divan kurulu üyeleri arasından bütün belde, mahalle ve köylere birer sorumlu görevlendirir.
Belde, mahalle ve köy sayısının divan üyelerinden fazla olması halinde, divan üyelerine birden fazla belde, mahalle veya köyün sorumluluğu verilebilir. İlçe divan kurulu üyeleri, sorumlu oldukları belde, mahalle veya köye görevlendirilen ilçe yönetim kurulu üyesi ile birlikte, o belde, mahalle veya köyün ilçe teşkilatı ile arasındaki koordinasyonu sağlar. İlçe Başkanı, ilçe divan kurulu üyelerinin yanı sıra, ilçe yönetim kurulu üyeleri arasından bütün belde, mahalle ve köylere birer sorumlu görevlendirir.
Belde, mahalle ve köy sayısının yönetim kurulu üyelerinden fazla olması halinde, yönetim kurulu üyelerine birden fazla belde, mahalle veya köyün sorumluluğu verilebilir. Sorumlu yönetim kurulu üyeleri, sorumlu oldukları belde, mahalle veya köy teşkilat kademesinin aylık periyodik toplantılarına gözlemci sıfatıyla katılırlar, oylamaya tabi konularda oy hakları yoktur.
İlçenin talep ve beklentilerini sorumlu oldukları belde, mahalle veya köye; belde, mahalle veya köyün sorun, talep ve beklentilerini de o belde, mahalle veya köyden sorumlu ilçe divan üyesine ve ilçe başkanına aktarırlar.
Esas görevleri sorumlu oldukları belde, mahalle veya köyler ile ilçe teşkilatı arasında iletişim, işbirliği ve koordinasyonu sağlamak, alınan kararların ve yapılan çalışmaların daha çabuk, verimli ve etkin bir şekilde yürütülmesine yardımcı olmaktır.
Belde, mahalle veya köyden sorumlu ilçe yönetim kurulu üyesinin bir mazeretinin bulunması halinde, toplantılara, o belde, mahalle veya köyden sorumlu ilçe divan kurulu üyesi katılır. İlçenin içinde bulunduğu ekonomik, sosyal ve kültürel durum göz önünde bulunularak ilçedeki eğitim, kültür, tarım, ticaret, sanayi ya da diğer önemli alanlarla ilgili komisyonlar ihdas edilebilir.
İhdas edilen bu komisyonlar kendi görev ve sorumluluk alanlarında Parti tüzüğü ve politikalarına uygun çalışmalar yapar.

İlçe divan kurulu üyelerinin görev alanları itibariyle üstlenecekleri görev ve yetkiler aşağıda belirtilmiştir:
1) Teşkilat İşlerinden Sorumlu İlçe Başkan Yardımcısının Görev ve Yetkileri
a)İlçe başkanının bulunmadığı zamanlarda ilçe teşkilatını temsil etmek, toplantılara başkanlık etmek.
b)İlçe ve belde teşkilatlarından sandık kurullarına kadar her kademedeki teşkilatlanmayı Tüzük ile Yönetmelik hükümlerine uygun olarak gerçekleştirerek verimli çalışmalarını sağlamak ve denetlemek.
c)Gençlik kollarının teşkilatlanmalarını ilçe başkanı ve Parti genel merkezinin direktifleri doğrultusunda takip etmek, çalışmalarına yardımcı olmak. d)Parti’nin üye sayısını artırmaya yönelik çalışmalar yapmak ve üye kayıtlarının Genel Merkez sistemine Mahalle/köy ve sandık esasına göre işlenmesini sağlamak.
e)İlçe istişare heyetini ilçe başkanı ile eşgüdüm içerisinde düzenlemek. 
f)Yeni üye kayıtları ve üyelerle ile ilgili diğer değişikliklere ait bilgileri üç ayda bir il teşkilat başkanlığına göndermek.
g)İlçe kongresinin için gerekli çalışmalarını yapmak, kongre faaliyet raporunu hazırlamak ve kongrenin gerçekleşmesini sağlamak.
h)Parti’nin belde teşkilatlarının kongrelerinin Kanun, Tüzük, Yönetmelik ve Genel Merkez talimatları doğrultusunda yapılmasını sağlamak.
i)Parti’ teşkilat organlarına seçilen veya atananların, 15 gün içinde kaymakamlığa yazılı olarak bildirilmesini sağlamak ve görevlerde meydana gelen değişikliklerin de 15 gün içinde kaymakamlığa yazı ile bildirilmesini sağlamak.
j)İlçe yönetim kurulu üyelerinin aylık nöbet çizelgesini ilçe sekreteri ile eşgüdüm içerisinde hazırlamak, takip etmek, belde teşkilatlarının açık olup olmadıklarını ve nöbetin tutulup tutulmadığını denetlemek.
k)Teşkilat mensuplarının halkla ilişkiler konusunda eğitimini sağlamak, Parti’ üyelerinin kendi aralarında veya halkın katılımıyla yapacağı sosyal, sanatsal veya sportif etkinlikleri özendirmek, bu amaçla etkinlikler düzenlemek.
l)Geniş halk kitlelerinin katıldığı miting veya kapalı salon toplantılarını tanıtım, medya ve propaganda başkanlığı ile eşgüdüm içerisinde yapmak.
2) Seçim İşleri, Hukuk ve İnsan Haklarından Sorumlu İlçe Başkan Yardımcısının Görev ve Yetkileri
a)İlçede demokrasi kültürünün yerleşmesine çalışmak, ilde sınırları dâhilinde insan hak ve özgürlükleri ile ilgili gelişmeleri takip ederek, bu konuda doğabilecek sorunların çözümüne yönelik projeler üretmek.
 b)Teşkilatların ve ilçedeki üyelerin Parti çalışmalarında karşılaşabileceği hukukî sorunlara çözüm üretmek, gerektiğinde hukuk komisyonu kurmak ve çalıştırmak.
c)Parti faaliyetlerinin Kanun, Tüzük ve yönetmeliklere uygun yürütülmesi hususunda çalışmalar yapmak.
d)Sandık kurullarının, ilçe başkanı ile koordineli olarak kurulmasına katkıda bulunmak ve verimli çalışmalarını sağlamak.
e)Seçmen İletişim Merkezinin (SİM) ilçe başkanı ile beldeler dâhil koordineli olarak kurulmasına katkıda bulunmak ve verimli çalışmalarını sağlamak. f)İlçe ve beldelerde seçim irtibat büroları kurmak ve çalıştırmak.
g)Seçimde görevli olanların seçim mevzuatı konusunda eğitimlerini sağlamak.
h)Yüksek Seçim Kurulunca yayımlanan genelge ve bildirileri takip etmek, seçim takviminde öngörülen iş ve işlemlerin gününde ve eksiksiz olarak yapılması için gerekli tedbirleri almak.
i)Seçimlerde ilçe başkanlığı adına itiraza yetkili kılınanları zamanında ilçe seçim kuruluna bildirmek.
j)Seçimlerde, ilçe seçim kurullarındaki birleştirme işlemlerini veya itirazları takip etmek üzere en az iki Parti temsilcisini belirlemek ve ilçe seçim kuruluna bildirmek.
k)İki yılda bir yeniden oluşturulan ilçe seçim kurullarında Parti adına görev yapacak hukukçu üyeler arasından seçilen bir asıl bir yedek üyenin, süresi içinde yetkili ilçe seçim kuruluna bildirilmesini sağlamak.
l)Parti adına resmî sandık kurullarına katılacak bir asıl, bir yedek üyenin, teşkilatlarla birlikte çalışarak beldeler dâhil her sandık kurulu için ayrı ayrı belirlenmesini ve seçim takviminde belirtilen süre içinde yetkili ilçe seçim kurulluna verilmesini sağlamak.
m)Seçimde sandık başında Parti adına görev yapacak en az iki müşahidin, ilçedeki her sandık kurulu için ayrı ayrı olmak üzere eksiksiz olarak belirlenmesini ve seçimde sandık başında hazır bulunmasını sağlamak.
n)İlçe seçmen listelerini güncel ve eksiksiz biçimde temin etmek.
o)İlçe seçim kurullarınca seçim öncesi yapılacak güncelleştirme çalışmalarını teşkilatların günlük olarak takibini sağlamak, bu çalışmalar için gerekli çalışma ekiplerini oluşturmak, aralarında eşgüdümü sağlamak ve denetlemek.
p)Seçimlerde aday adaylıklarıyla ilgili yapılması gereken iş ve işlemleri, Genel Merkez ve il başkanlığının talimatlarına uygun olarak gerçekleştirmek. q)Yerel seçimlerde Parti adaylarına ilişkin listeleri, istenen belge ve bilgilerle birlikte ilçe seçim kuruluna süresi içinde vermek.
r)Genel ve yerel seçimlerde sandık kurulunca her seçim türü için ayrı ayrı düzenlenen sandık kurulu birleştirme tutanaklarının onaylı birer örneğinin müşahitlerce eksiksiz olarak alınmasını sağlamak, her seçim türü için ayrı ayrı olmak üzere ilçe ve belde ölçeğinde mahalle/köy esasına göre düzenli ve eksiksiz biçimde arşivlenmesini sağlamak.
s)Genel ve yerel seçimlerde ilçe seçim kurulunca her seçim türü için ayrı ayrı düzenlenen ilçe birleştirme tutanağının onaylı birer örneğini almak veya alınmasını takip etmek.
t)Seçim sonuçlarına yapılacak itirazları takip etmek, aleyhte çıkan kararlara karşı süresi içinde itiraz hakkını kullanmak. Seçim sonuçlarının doğru bir şekilde il başkanlığı ve Genel Merkeze ulaşmasını sağlamak.
u)Seçimin başlangıç tarihinden itibaren Parti adına yapılacak etkinliklerle ilgili mülki makamlara ve seçim kurullarına yapılacak açık hava toplantı yerleri, ilan ve reklam yerleri vb. bildirimleri ve başvuruları yapmak.
v)İlçe İyi Seçim Ekiplerini kurarak seçim anında karşılaşılan problemlere göre gerekli desteği sağlamak, il İyi Seçim Ekiplerinden sorumlu başkan yardımcısı veya onun görevlendirdiği yardımcı ile koordinasyonunu gerçekleştirmek ve seçim sonrasında gerekli itirazları ve bunların takibini yapmak. İlçe başkan yardımcısı bu görevi yerine getirebilmek için ilçenin nüfusuna ve büyüklüğüne göre uygun görürse bu ekipleri koordine etmek için Partili hukukçulardan yardımcı/yardımcılar görevlendirebilir. Bu doğrultuda İyi Seçim Ekipleri aşağıdaki gibi oluşturulur: İlçe Başkanlıklarında Oluşturulacak İyi Seçim Ekipleri
1. İlçe teşkilatlarında İyi Seçim İlçe Ekipleri oluşturulur.
2. İyi Seçim İlçe Ekipleri ilçe başkanlığı bünyesinde, ilçe başkanının oluru ile ilgili ilçe başkan yardımcılarıyla koordineli çalışarak seçim güvenliği konusunda genel merkezde yer alan ve doğrudan Genel Başkana bağlı olan İyi Seçim Merkezinin, illerdeki İyi Seçim Ekipleri aracılığıyla ileteceği çalışmaları yürütür.
3. İyi Seçim İlçe Ekipleri ilçe yöneticileri arasından seçilebileceği gibi, üye ve gönüllüler arasından da belirlenebilir.
 4. İyi Seçim İlçe Ekipleri, en az 1 hukukçu, 1 bilgisayar okuryazarı ve 1 eğitimci (STK’larla ilişkileri ve iletişim becerileri kuvvetli bir kişi) olmak üzere en az 5 üye veya gönüllüden oluşmalıdır. İlçelerdeki sandık sayılarına bağlı olarak, ekipteki üye/gönüllü sayısı en fazla 20’ye kadar çıkarılabilir.
5. İyi Seçim İlçe Ekipleri, ilçe başkanının oluru ile ilgili ilçe başkan yardımcılarıyla koordineli çalışarak, İyi Seçim Merkezi tarafından belirlenecek ve illerdeki İyi Seçim Ekipleri aracılığıyla koordine edilecek şu çalışmaları yürütür: 
Seçim öncesinde askıya çıkarılan seçmen listelerinde yer alan seçmenlerin teyidinin yapılması konusunda çalışmak.
 İlçedeki bütün sandıklara görevlendirilecek üye/gönüllü bulmak. 
 İlçedeki bütün okullara görevlendirilecek avukat bulmak. 
 İlçedeki bütün sandıklara görevlendirilecek üye/gönüllülerin İyi Seçim Merkezi tarafından hazırlanacak sandık güvenliği eğitimi almasını sağlamak.
Seçim günü sandıklardaki müşahit ve/veya sandık kurulu üyelerinden gelecek soruları yanıtlamak için çağrı merkezi oluşturmak ve sandık başındaki müşahit ve/veya sandık kurulu üyelerine destek olmak.
Seçim günü sayımın bitimini takiben bütün sandık sonuç tutanaklarının İyi Seçim Merkezi tarafından oluşturulan sisteme girilerek teyit edilmesini sağlamak
Seçim günü saat 17.00’de başlayan 48 saatlik itiraz süresi içinde sandık sonuç tutanaklarının incelenerek ilçe seçim kurullarında itirazların yapılmasını sağlamak.
 İlçe seçim kurullarına yapılan itirazların reddedilmesi halinde ilgili yasal metinlerde belirtilen süre içerisinde ilçelerde yapılan itirazların belge ve gerekçelerini il teşkilatındaki İyi Seçim Ekibine iletmek.
 3) Siyasi İşlerden Sorumlu İlçe Başkan Yardımcısının Görev ve Yetkileri
a) Genel Başkanın grup ve basın toplantılarında yaptığı konuşmalarla, Parti sözcüsünün ve başkanlık divanı üyelerinin söylem ve demeçlerini takip ederek Parti’nin güncel meseleler hakkındaki siyasi görüşlerini ilçe yönetimine aktarmak.
b) Siyasi konularda Parti’nin genel politikasına uygun söylem birliğini sağlamak adına teşkilat mensuplarına bilgi vermek gerektiğinde eğitim seminerleri düzenlemek.
c) İlçe düzeyinde faaliyet gösteren diğer siyasi partilerin çalışmalarını takip etmek ve ilçe yönetim kurulunu bu çalışmalardan haberdar etmek.
d) İlçede faaliyet gösteren partilerin milletvekilleri veya daha önceki dönem seçilmiş milletvekilleri ile gerektiğinde irtibat kurmak, onların görüş, fikir ve önerilerine Parti adına başvurmak.
e) Parti tüzüğü ve programı çerçevesinde Parti’nin siyasi işlerinin yürütülmesinde ilçe başkanına yardımcı olmak.
4) Uluslararası İlişkiler ve Türk Dünyasından Sorumlu İlçe Başkan Yardımcısının Görev ve Yetkileri
a) Parti’nin dış politika ve Türk dünyası hakkındaki görüşlerini, Parti programında belirtilen çerçevede ve güncel gelişmeler karşısında genel başkanın ve Parti yetkililerinin yaptığı açıklamalar ışığında teşkilat mensuplarının ve halkın doğru bilgilendirilmesini sağlamak.
b) Parti’nin dış politika ve Türk dünyası çalışmaları ile uyumlu çalışmalar yapan sivil toplum kuruluşları ve araştırma/düşünce merkezleri ile diyalog kurarak, ilçe düzeyinde teşkilatı ve halkı bilgilendirmeye dönük toplantılar, etkinlikler düzenlemek.
c) Genel Merkez’in bilgisi ve onayı dâhilinde il başkanlığını ziyaret edecek olan yabancı Ülkerlerin temsilcilerinin ziyaretlerini koordine etmek ve ilçe başkanına yardımcı olmak. 
d) Parti’nin Türk dünyasına ilişkin politika, vizyon ve söylemlerini görev ve sorumluluk alanında uygulamak, bu alanda çalışmalar yapmak, ilgili kurum ve kuruluşlarla ilişkileri geliştirmek, yürütmek ve düzenlenecek etkinliklerde ilçe teşkilatını temsil etmek. Türk dünyasına dair çalışmaları, ilçe başkanı ve Parti yetkili kurulları ile paylaşmak.
5) Araştırma ve Geliştirmeden Sorumlu İlçe Başkan Yardımcısının Görev ve Yetkileri
a) Araştırma ve Geliştirmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığının faaliyetleri ile Araştırma ve Geliştirmeden Sorumlu İl Başkan Yardımcılığının faaliyetlerini yakından takip etmek, talimat ve direktiflerini yerine getirmek, Parti’nin Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge) politikalarını Tüzük, Program, Yönetmelik ve ilgili mevzuata göre ilçe genelinde uygulamak.
b)Üniversiteler, Ar-Ge kuruluşları ve bilim merkezleriyle ilişki kurmak. Parti’nin kullandığı elektronik veri ortamlarının sağlıklı biçimde işlerliğini ve korunmasını sağlamak.
c) Ülkenin, ilin ve ilçenin gündemini takip etmek, değerlendirmek, Araştırma ve Geliştirmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığının geliştirdiği politikaları, çıkardığı rapor ve bültenleri Araştırma ve Geliştirmeden Sorumlu İl Başkan Yardımcılığı üzerinden takip ederek, ilçe başkanı, ilçe yönetimi, belde başkanı, mahalle, köy ve sandık temsilcilikleriyle paylaşmak, ilçe ve belde Divan Kurulu toplantılarında sunumlar yapmak.
d) Alanlarında uzman kişilerden ilçe düzeyinde çalışma grupları oluşturmak. İmkânlar ölçüsünde ilçe genelinde ekonomi, eğitim, sağlık, enerji, tarım, hayvancılık, gıda ve ilçenin özelliklerine göre ihtiyaç duyulan diğer alanlarla ilgili araştırma ve geliştirme raporları üretmek. Yürütülen çalışmalar ve yapılan araştırmalar sonucunda elde edilen rapor, derleme, kitap ve her türlü bilgiyi; Parti teşkilat kademeleri ve kamuoyu ile paylaşmak.
e) Araştırma ve Geliştirmeden Sorumlu İl Başkan Yardımcılığı ile görev alanıyla ilgili koordinasyonu sağlamak. Çalışmalarını, Parti Tüzüğü ve Parti Programı ile Araştırma ve Geliştirmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığının belirlediği ilkeler ve çıkardığı yönetmeliğe uygun şekilde yürütmek.
6) Mahalli İdarelerden Sorumlu İlçe Başkan Yardımcısının Görev ve Yetkileri
a) Parti’nin mahalli idare politikalarının ilçede uygulanmasına yönelik çalışmalar yapmak.
b) Parti’nin mahalli idare politikalarının teşkilata ve halka doğru olarak aktarılmasını sağlamak.
c) Teşkilat başkanlığı ile eşgüdüm içerisinde, Partili belediye başkanları, belediye ve il genel meclisi üyeleri ile teşkilatın, Parti’nin program ve ilkelerine uygun olarak uyumlu, verimli ve etkin çalışmalarını sağlamak.
d) Partili belediye başkanları, belediye ve il genel meclisi üyelerinin Parti’ politikalarına uygun çalışmalar yapmasına yardımcı olmak.
e) Belediye ve il genel meclisi üyelerinin toplantı ve diğer çalışmalara düzenli olarak katılımını sağlamak ve sonucunu rapor etmek.
f) Halkın mahalli idarelerden istek ve beklentilerini tespit etmek, çözümüne yönelik çalışmalar yapmak.
g) Mahalli idareler alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları ile muhtarların ve Partili belediyelerin eşgüdümlü çalışmalar yapmalarına yardımcı olmak. 
h) İlçedeki Partili belediye başkanları, belediye ve il genel meclisi üyelerine ait isim ve meslek gibi iletişim bilgilerini içeren kayıtları tutmak. i) Parti’nin çevre ile ilgili politikalarının teşkilat ve halka anlatmak.
j) İlçede bulunan çevre sorunları ile ilgili olarak farkındalık yaratmak adına çalışmalar yapmak.
k) İlçenin tarihî ve kültürel değerlerinin korunması için gerekli çalışmaları yapmak, yapanlara destek olmak.
l) Partili belediye ve il genel meclisi üyelerinin görev ve yetkileri ile çalışma usul ve esaslarıyla ilgili eğitim çalışmalarını üst kademe ve ilgili birimlerle birlikte düzenlemek ve gerçekleştirmek.
7) Ekonomiden Sorumlu İlçe Başkan Yardımcısının Görev ve Yetkileri
a) Parti’nin ekonomi politikalarının teşkilata ve halka doğru aktarılmasını sağlamak.
b) Parti’nin siyasal iletişim sürecinde kullanabileceği yerel ekonomik verilere ilişkin raporlar hazırlamak.
c) İlçenin ekonomik yapısındaki olumlu/olumsuz tüm değişimleri takip etmek, rapor haline getirmek ve ilçe başkanına sunmak.
d) İlçenin kendi yapısal özelliklerine uygun istihdam alanlarını tespit etmek ve bunları gündeme taşıyarak Parti’nin halk nezdindeki farkındalığını artıracak faaliyetlerde bulunmak.
e) İlçede ekonomik faaliyette bulunan tüm kesimler (esnaf, sanatkâr, küçük-orta-büyük tüm yatırımcılar) ile diyalog halinde bulunmak; sorunlarını, isteklerini takip etmek ve bunları bir rapor halinde il yönetim kurullarına sunmak.
8) Basın Yayın ve Medyadan Sorumlu İlçe Başkan Yardımcısının Görev ve Yetkileri
a) Parti’nin ilçede tanıtım ve medya ile ilgili işlerini yürütmek.
b) İlçe düzeyinde Parti’ görüş ve politikalarının oluşumuna katkıda bulunmak, ortak politik söylem geliştirmek ve yaymak.
c) Propaganda ve tanıtım malzemelerini temin etmek, korumak ve dağıtmak.
d) Tanıtımda bilişim teknolojisinden yararlanmak için gerekli çalışmaları ve Parti’nin ilçe ve belde teşkilatları adına kurulu İnternet sitelerinin kurumsal kimliğe uygun olarak düzenlenmesini ve güncellenmesini Bilim Sanat ve AR-GE başkanlığı ve ilçe sekreterliği ile iş birliği içinde yürütmek.
e) Parti’nin ilçe düzeyinde halka açık olarak yapacağı miting, toplantı, panel, açık oturum vb. programların tanıtımı ve düzenlenmesi için gerekli hazırlıkları diğer birimlerle iş birliği içinde yürütmek, takip etmek.
f) Parti’nin yerel gazete ve televizyonlarla ilgili iletişimini sağlamak, ilçe ile ilgili gelişmeleri gerekli durumlarda ulusal ve uluslararası basın ile dış ilişkiler başkanlığının koordinesi ile sağlamak.
g) Parti ve Parti politikaları ile Parti’nin mahalli idare ve merkezî hükümetteki çalışmalarının ilçede en etkin yöntemlerle tanıtımını sağlamak.
h) Yerel ve ulusal medyayı takip ederek Parti’ ile ilgili haber, yorum ve analizleri derlemek, dağıtımını ve arşivlenmesini sağlamak.
i) Seçimler başta olmak üzere ilçe düzeyinde yürütülecek propaganda ve tanıtım stratejileri ve malzemelerinin belirlenmesini, üretilmesini ve dağıtımını sağlamak. 
j) İlçedeki Parti etkinliklerinin görsel, işitsel ve belgesel kayıtlarının tutulmasını ve ilçe sekreterliği ile birlikte arşivlenmesini sağlamak.
k) Gerektiğinde kamuoyu araştırmaları yaptırmak.
l) Çalışmalarda kullanılacak yerel verilerin ve seçim sonuçlarının analiz ve değerlendirmelerini ilgili birimlerle eşgüdüm içerisinde yapmak ve rapor etmek. m) Söylem ve eylem birliği sağlamak adına; Genel Başkanın grup ve basın toplantılarında yaptığı konuşmalarla, Parti’ yetkililerinin söylem ve demeçlerini izleyerek Parti’nin güncel siyasi görüşleri hakkında ilçe yönetimini bilgilendirmek.
 9) Strateji, İletişim, Propaganda ve Tanıtımdan Sorumlu İlçe Başkan Yardımcısının Görev ve Yetkileri
a) Parti tüzük ve programına uygun bir şekilde ilçe düzeyinde Parti’nin strateji, iletişim, propaganda ve tanıtım faaliyetlerini yürütmek.
b) Bilgi ve iletişim teknolojilerini izlemek ve Parti’nin bu imkânlardan yararlanması için çalışmalar yapmak, ilçe, belde, mahalle ve köy teşkilatları adına kurulu internet sitelerinin kurumsal kimliğe uygun olarak düzenlenmesi ve güncellenmesini basın yayın ve medyadan sorumlu ilçe başkan yardımcılığı ve il sekreterliği ile birlikte sağlamak.
c) İlçe teşkilatının elektronik ortamda tuttuğu verilerin güvenliğine ilişkin gerekli teknolojik altyapıyı sağlamak.
d) Parti çalışmalarının kaliteli, etkili ve verimli yürütülmesine yönelik olarak teknolojik altyapı ve teknikleri geliştirmek ve uygulamak, bu amaçla Parti’ içi eğitimler düzenlemek.
e) Parti’nin propaganda ve tanıtım için hazırladığı malzemelerin korunmasını ve dağıtımını sağlamak.
f) İlçe düzeyinde Parti’nin tanıtılmasına dönük toplantılar, ziyaretler vb. programlar düzenlemek.
10) Eğitim, Kültür ve Sanat Politikalarından Sorumlu İlçe Başkan Yardımcısının Görev ve Yetkileri
a) Parti’nin eğitim, bilim, kültür ve sanat politikaları doğrultusunda araştırtma ve uygulamalar yapmak.
b)Parti’nin eğitim ve kültür gibi konulara ilişkin sosyal politikalarının teşkilat mensuplarına ve halka doğru olarak aktarılmasını sağlamak.
c) Parti’nin teşkilat çalışmalarında bilişim teknolojisinden yararlanmak için gerekli çalışmaları ve Parti’nin ilçe ve belde teşkilatları adına kurulu İnternet sitelerinin kurumsal kimliğe uygun olarak düzenlenmesini ve güncellenmesini, tanıtım ve medya başkanlığı ve ilçe sekreterliği ile birlikte sağlamak.
d) Parti çalışmalarının kaliteli, etkili ve verimli yürütülmesine yönelik olarak Araştırma ve Geliştirmeden Sorumlu İlçe Başkan Yardımcılığı ile teknolojik altyapı tekniklerini geliştirmek ve uygulamak, bu amaçla Parti’ içi eğitimler düzenlemek.
e) Parti içi eğitim programlarının altyapısını ilgili birimlerle birlikte oluşturmak ve gerçekleştirmek.
f) İlçe ve alt kademedeki teşkilat mensuplarının eğitimleriyle ilgili çalışmaları seçim işleri ile birlikte gerçekleştirmek. 
11) Sosyal Politikalar ve Kadın Politikalarından Sorumlu İlçe Başkan Yardımcısının Görev ve Yetkileri
a) Parti’nin aile, sağlık, çalışma ve engelli gibi konulara ilişkin sosyal politikalarının teşkilat mensuplarına ve halka doğru olarak aktarılmasını sağlamak.
b) İlçedeki sosyal yapıyı ve olayları izleyerek raporlar hazırlamak, yaşanan sosyal sorunları tespit ederek gerektiğinde Parti’ üst makamlarına iletilmek üzere ilçe başkanına sunmak.
c) İlçede faaliyette bulunan sosyal ve kültürel amaçlı sivil toplum kuruluşları ile diyalog kurmak, Parti’ politikalarına aykırı olmayacak şekilde ortak çalışmalar yapmak.
d) İlçedeki yoksulları, kimsesizleri, sokak çocuklarını, yaşlıları ve özürlüleri tespit etmek, İlçe sekreterliğine bağlı çalışan Yaşlı ve Engelli Koordinatörlüğü ile işbirliği yaparak durumlarının iyileştirilmesi ile ilgili proje ve programlar hazırlamak, etkinliklerde bulunmak.
e) İlçe sekreterliğine bağlı çalışan Yaşlı ve Engelli Koordinatörlüğünün çalışmalarına yardımcı olmak.
f) İlçe sekreterliğine bağlı çalışan Şehit Yakınları ve Gaziler Koordinatörlüğü ile birlikte gerekli çalışmalar yapmak.
g) Parti üyeleri arasında dayanışma, sevgi, saygı, dostluk gibi davranışların gelişmesi için faaliyette bulunmak.
h) Parti çalışmalarında kullanılacak, ilçedeki sosyal dokuya ilişkin istatistiksel bilgileri hazırlamak.
i) Doğal afetlerde veya acil durumlarda yöreye ve mağdurlara yönelik destek ve yardım çalışmalarına Parti’ üyelerinin katılımını sağlamak, yetkililere yardımcı olmak.
j) İlçedeki hastane, huzurevi, bakım yurdu vb. sosyal kurumlar ile sosyal amaçlı STK’lara ziyaret programları yapmak.
k) Parti’nin kadın politikalarını Parti’ tüzüğünde ve programında belirlenen temel ilke ve hedefler doğrultusunda sorumluluk alanındaki seçmenlere aktarmak.
12) Sanayi, Teknoloji, Çevre ve Gençlik Politikalarından Sorumlu İlçe Başkan Yardımcısının Görev ve Yetkileri
a) Parti’nin sanayi, Teknoloji, Çevre ve Gençlik politikalarını Parti’ programında belirlenen temel hedef ve ilkeler çerçevesinde seçmenlere doğru aktarımını sağlamak.
b) İlin sanayi, teknoloji, çevre ve gençlik ile ilgili sorunlarını içeren çalışmalar yapmak, çözüm önerileri ile ilgili raporlar hazırlamak, il yönetim kuruluna, gerektiğinde genel merkeze sunmak.
c) İlin ve genel merkezin sanayi, teknoloji, çevre ve gençlik ile ilgili yapacağı çalışmaları alt kademeler ile koordine ederek katılım ve seçmen tarafından desteklenmesini sağlamak.
d) İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı ile ilçe teşkilatı arasında koordinasyonu sağlamak.
13) Sivil Toplum Kuruluşları ve Hakla İlişkilerden Sorumlu İlçe Başkan Yardımcısının Görev Ve Yetkileri
a) Parti’nin, sivil toplum ve meslek kuruluşları ile ilişkilerini yürütmek.
b) Sivil toplum ve meslek kuruluşlarının festival, şölen, şenlik, piknik gibi toplantı ve etkinliklerine Parti’ adına katılmak, ortak çalışmalar yapmak.
c) İlçede faaliyet gösteren sivil toplum ve mesleki kuruluşlardan gelen öneri ve istekleri Parti’ kurularına iletmek.
d) Sivil toplum ve mesleki kuruluşların sorunlarına çözüm üretilmesi konusunda gerekli çalışmaları yapmak.
e) Seçim işleri başkanlığı ile koordineli biçimde sivil toplum ve mesleki kuruluşlarla birlikte toplantı ve etkinlikler düzenlemek.
f) İlçedeki siyasi ve sosyal gelişmeleri takip etmek, ilçedeki diğer siyasi partilerle diyalog kurarak ilçe yönetim kurulunun vereceği yetki uyarınca çalışma, işbirliği ve bu bağlamda müzakereler yürütmek.
g) Parti’nin ilçede temaslarda bulunacağı kişi, kurum, kuruluşlarla ilişkilerini sevk ve idare etmek.
h) Parti’nin amaç ve hizmetlerini anlatmak, halkın beklentilerini, istek ve şikâyetlerini tespit etmek amacıyla ilgili birimlerle eşgüdüm içerisinde esnaf, sivil toplum ve resmî kurum ve kuruluşlara yönelik ziyaret programları yapmak.
14) İlçe Muhasibinin Görev ve Yetkileri
a) Mali işlerin ve muhasebe kayıtlarının, tekniğine ve mevzuata uygun olarak tutmak.
b) Üye aidatlarının düzenli olarak toplanmasını sağlamak.
c) Parti’nin aidat, bağış vb. gelirlerini, usulüne uygun olarak Genel Merkez tarafından bastırılan makbuzlar karşılığında almak, aldırmak ve dip koçanlarını saklamak.
d) Parti’ giderlerinin makbuz veya fatura gibi bir belge karşılığında ve harcama kararına dayalı olarak usulüne uygun şekilde Parti’ tüzel kişiliği adına yapılmasını sağlamak ve giderlere ait belgeleri saklamak.
e) Onaylanan bütçede öngörülmüş bulunmak kaydıyla, 2820 sayılı Siyasi Parti’ler Kanununun 70. maddesinde belirtilen ve her yıl için yeniden değerleme oranında artırılarak belirlenen miktarı aşmayan harcamalar ile genel tarifeye bağlı giderler dışında yapılacak harcamalar için ilçe yönetim kurulu kararının çıkarılmasını sağlamak.
f) Parti’nin yapacağı sözleşmeleri ve girişecekleri yükümlülükleri, ilçe yönetim kurulu tarafından yetkili kılınmış olmak kaydıyla mevzuata uygun olarak yapmak.
g) İlçe teşkilatının, gelir ve gider tahminlerini gösteren bir yıllık bütçenin hazırlanmasına ve ilgili takvim yılından önceki eylül ayı sonuna kadar il başkanlığına gönderilmesine ilişkin iş ve işlemleri takip etmek.
h) İlçe teşkilatının, beldeleri de kapsayacak şekilde bütçe yılını izleyen mart ayı sonuna kadar bir önceki yıla ait bütçe uygulama sonuçlarını gösteren ilçe kesin hesabının hazırlanması ve il başkanlığına gönderilmesine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.
i) İlçe ve bağlı beldelerin gelir ve giderleri hakkında altı ayı geçmeyen sürelerde il başkanlığına hesap bildiriminde bulunmak.
j) İlçe teşkilatının genel tarifeye bağlı telefon, elektrik, su, doğalgaz ve kira gibi belirli ödemelerini zamanında yapmak.
k) İlçe binasının bakım, onarım, temizlik ve güvenliğine ilişkin işleri yaptırmak.
l) Çalışan personeli Kanun ve kurallara uygun olarak sevk ve idare etmek, çalışma zamanlarını düzenlemek, resmî bildirimlerini süresi içinde ilçe sekreteri ile birlikte yapmak.
m) İlçe teşkilatının ihtiyaç duyduğu malzeme ve demirbaşları tespit ve temin etmek.
n) Harcama evrakını, ilçe başkanı ile birlikte imza etmek ve arşivlemek.
o) İlçe teşkilatının malî ve idarî işlerini düzenli olarak yürütmek.
15) İlçe Sekreterinin Görev ve Yetkileri
a) Vatandaşların Parti ile olan ilişkilerini düzenlemek, sorunlarını, istek ve şikâyetlerini toplayıp, tespit ederek ilgili birimlere iletmek.
b) Şehit Yakınları ve Gaziler Koordinatörlüğünü kurmak ve ilçe teşkilatları ile birlikte çalışmasını sağlamak.
c) Yaşlılar ve Engelliler Koordinatörlüğünü kurmak ve ilçe teşkilatları ile birlikte çalışmasını sağlamak.
d) Kendisine bağlı koordinatörlüklerin amacına uygun projeler üretip faaliyetler yaparak şehit yakınları, gaziler yaşlılar ve engellilerle temas halinde olmasını sağlamak ve denetlemek.
e) Kanun, Tüzük ve ilgili Yönetmeliğine göre tutulması gereken Parti defterlerini düzenli olarak tutmak.
f) İlçeye bağlı beldelerin tuttuğu Parti defterlerinin usulüne uygun olarak tutulmasını sağlamak ve denetlemek.
g) Yan kuruluşlarca tutulan defter ve kayıtların Parti’ Tüzük ve yönetmeliklerine uygunluğunu sağlamak.
h) İlçe teşkilatında, aylık ve haftalık olarak yapılan toplantıların gündemlerini yetkili kişi ve kurulların görüşleri doğrultusunda hazırlamak, toplantıların duyurularını yapmak, alınan kararları karar defterine yazmak ve imzalatmak.
i) İlçe teşkilatının her türlü yazışmalarını süresi içinde yapmak.
j) İlçe teşkilatı adına kamu kurum ve kuruluşlarına yapılacak resmî bildirimleri süresi içinde yapmak.
k) Gelen-giden evrakın kayıtlarını düzenli olarak tutmak ve dosyalamak.
l) Parti’nin büro hizmetlerinin verimli yürütülmesini sağlamak.
m) Bütün birimlerle eşgüdüm içerisinde ilçe teşkilatının arşivini oluşturmak.
n) Parti’ toplantılarının organizasyon ve takibini diğer birimlerle birlikte yapmak.
o) İlçe yönetim kurulu üyelerinin aylık nöbet çizelgesini teşkilat başkanlığı ile eşgüdüm içerisinde hazırlamak, takip etmek, belde teşkilatlarının açık olup olmadıklarını ve nöbetin tutulup tutulmadığını denetlemek.DÖRDÜNCÜ BÖLÜM - BELDE TEŞKİLATI

Belde teşkilatı, ilçe başkanlığına bağlı olarak kurulan teşkilat birimidir.
Belde teşkilatlarının görev süresi, bağlı olduğu ilçe teşkilatının görev süresiyle sınırlıdır.
Belde Teşkilatı aşağıdaki birimlerden oluşur:
a) Belde Kongresi
b) Belde Başkanı
c) Belde Yönetim Kurulu
d) Belde Divan Kurulu

Belde başkanı ilçe yönetim kurulunun teklifi ve il yönetim kurulunun kararıyla atanır.
Belde başkanı; Parti’nin belde düzeyindeki çalışma ve faaliyetlerinin koordinasyon ve yürütmesini sağlar, denetimini gerçekleştirir ve belde teşkilatım temsil eder. Aynı kişi, kesintisiz en fazla üç olağan dönem belde başkanı atanabilir veya seçilebilir.

Belde başkanının görevleri şunlardır:
a) Belde yönetim kurulunun gündemini hazırlayarak belde yönetim kuruluna başkanlık etmek.
b) Parti faaliyetlerinin planlanmasını ve yürütülmesini sağlamak.
c) Belde teşkilatını, Beldedeki bütün özel ve resmî kurum ve kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişiler nezdinde temsil etmek.
d) Beldede her kademedeki teşkilatlanmayı Tüzük ve yönetmelik hükümlerine uygun olarak gerçekleştirmek.

Belde yönetim kurulu belde başkanının teklifi ve ilçe yönetim kurulunun onayıyla atanır. Belde yönetim kurulu üye sayısı üçten az, on beşten fazla olamaz. Belde yönetim kurulu ilk toplantısında bir muhasip ve bir sekreter üyeyle yeter sayıda başkan yardımcısı seçer.
Belde yönetim kurulu toplantıları en az ayda bir kez yapılır.
Belde yönetim kurulu, üst kademe Parti teşkilatlarının talimatlarına uyarak, Parti adına, Anayasa’ya, yasalara, Parti Tüzüğü ve Programı’na uygun olarak her türlü siyasi faaliyeti yapmak, yürütmek ve denetlemekle görevlidir.

Belde Yönetim Kurulu’nun görev ve yetkileri şunlardır:
a) Belde yönetim kurulu, Parti’nin üye sayısını artırmak için gayret gösterir.
b) Parti’nin siyasi görüş, amaç ve ilkelerinin yayılması ve Parti’nin gelişmesi için gerekli çalışmaları yapar.
c) Belde kongresi için gereken hazırlıkları yerine getirir.
d) Parti’nin ilkelerini, amaçlarını, programını, politikalarını ve görüşlerini halka ulaştırmak ve benimsetmek için çalışır. Bu çalışmalar sırasında Parti’ye karşı yapılabilecek eleştirilere yanıt verir.
e) Parti Tüzüğünde yer alan kuralları, kongrelerin ve üst yönetim birimlerinin kararlarını uygular, Parti yetkili organlarının vereceği görevleri yapar.
f) Belde bazında oluşturulan çalışma gruplarının, sandık kurullarının görevlileri ile ilgili çalışmaları düzenleyerek denetler.
g) Parti’nin katıldığı seçimlerde Parti adaylarının kazanmasını sağlamak için gerekli çalışmaları yapar ve yaptırır. Bu doğrultuda seçim teşkilatlanması yapar. Seçim çalışmalarını denetler. Seçimlerle ilgili yasal görevleri zamanında ve eksiksiz yerine getirir.
h) Belde dâhilinde mahalle ve köylerin ekonomik, sosyal ve yöresel sorunlarını inceler, talepleri değerlendirir. Bunların çözümüne yardımcı olur.
i) Belde seçim bölgesinde; ekonomik, sosyal ve siyasal olaylarla ilgili bilgileri toplayıp değerlendirir ve üst yönetim birimlerine bildirir.
j) Parti’nin ihtiyaçlarının gidermek amacıyla gelir kaynaklarını geliştirmek ve arttırmak için çalışmalar yapar.

BEŞİNCİ BÖLÜM - MAHALLE, KÖY VE SANDIK T EMSİLCİLİKLERİ

Mahalle, köy ve sandık bölgesi temsilcilikleri; Parti teşkilatlanmasının ve faaliyetlerinin temel zeminidir. Parti’yi, Parti Programı’nı ve seçim taahhütleriyle faaliyetlerini tanıtmak, aksaklıkları ve talepleri tespit edip rapor etmek, verilecek Parti görevlerini yapmak üzere, ilçe ve belde yönetim kurullarınca Parti üyeleri arasından köy, mahalle ve sandık bölgesi temsilcilikleri veya üç kişiden az olmayan temsilci kurullar oluşturulabilir.
Temsilciliklerin ve kurulların görev süresi, bağlı olduğu ilçenin görev süresi kadardır. İlçe yönetim kurulu kararıyla temsilcilik kurulan mahalle veya köylerde oturan üyelerin katılımıyla seçimli kongre düzenlenebilir.
Düzenlenen kongrelerde biri temsilci olmak üzere en az üç üyeden oluşan yönetim kurulları seçilebilir. Temsilcilerin ve yönetim kurulu üyelerinin görev süresi bağlı olduğu ilçe yönetim kurulunun görev süresi kadardır.

Mahalle/Köy temsilcilikleri biri başkan olmak üzere en az üç üyeden oluşur.
a) Mahalle/Köy temsilciliklerinin üye sayısı, mahalle/köydeki sandık sayısına göre ilçe/belde yönetim kurullarınca belirlenir. Bu kapsamda sandık sayısı; 1. 4 ve altında olan mahalle/köylerde en az üç, 2. 5’den 25’e kadar olan Mahalle/köylerde en az beş, 3. 26’dan 45’e kadar olan mahalle/köylerde en az dokuz üyeden oluşturulur. 4. Sandık sayısı 45’in üzerinde olan mahalle/köylerde en az 13 üyeden oluşturulur.
b) Mahalle/köy temsilcisi veya başkanları bağlı olduğu ilçe veya belde başkanı tarafından atanır.
c) Sandık sayısı 4 ve altında olan mahalle/köylerde ayrıca sandık yönetim kurulları oluşturulmaz. Mahalle/köy yönetim kurulları aynı zamanda sandık yönetim kurullarının görevlerini de yaparlar.
d) Belirtilen rakamların oluşmaması sandık kurulunun teşkilini etkilemez.

Mahalle ve köy temsilciliklerinin görev ve yetkileri şu şekildedir:
a) Parti’nin propaganda ve tanıtım için hazırladığı malzemelerin korunmasını ve dağıtımını sağlamak.
b) Üst kademelerin bilgisi dâhilinde mahalle/köy düzeyinde Parti’nin tanıtılmasına dönük toplantılar, ziyaretler vb. programlar düzenlemek.
c) Parti’nin kurumsal kimliği ile uyumlu sosyal medya hesapları oluşturarak, Parti’nin resmi hesaplarından paylaşılan içeriklerin etkin biçimde yayılmasını sağlamak.
d) Parti programında yer alan projelerin, temel hedeflerin mahalle/köy düzeyinde tanıtımını sağlamak.
e) Parti adına sivil toplum ve meslek kuruluşlarının düzenledikleri organizasyonlara (toplantı, şölen, festival vb.) katılım sağlamak.
f) Teşkilat mensuplarının halkla ilişkiler ve tanıtım konusunda eğitilmelerine dönük faaliyetler düzenlemek.
g) Parti üyelerinin hem kendi hem de vatandaşlarla aralarındaki etkileşimi artırmak amacıyla sosyal, sanatsal ve sportif faaliyetler düzenlemek.
h) Parti’nin aile, çalışma, eğitim, kültür, çevre ve doğal hayat gibi konulara ilişkin sosyal politikalarını Parti programında belirlenen temel hedef ve ilkeler çerçevesinde seçmenlere doğru aktarımını sağlamak.
i) Mahalle/köyün sosyal yapısını, sorunlarını, beklentilerini içeren raporlar hazırlamak ve bu raporu ilçe/belde başkanına sunmak.
j) Mahalle/köy sakinleri arasında yardıma muhtaç olan (yoksullar, kimsesizler, yaşlılar, engelliler vb.) her bireyi tespit etmek ve bir rapor halinde Mahalle/köy başkanına sunmak.
k) Parti’nin mahalli idareler için hazırladığı politikaların seçmenlere doğru aktarımını sağlamak.
l) Mahalle/köy sakinlerinin mahalli idarelerin sundukları hizmetlere dönük memnuniyet, istek ve şikâyetlerini tespit ederek raporlar hazırlamak ve yetkililere sunmak.
m) Mahalle/köy muhtarı ile sürekli etkileşim halinde bulunarak mahallenin/köyün temel problemlerini tespit etmek ve talep edilen hizmetleri bir rapor halinde yetkililere ulaştırmak.
n) Mahalle/köy toplantılarının takvimini hazırlamak ve toplantıya katılanların devam durumunu takip etmek.
o) Mahalledeki/köydeki üyelik başvurularını takip ederek ilçe teşkilat başkanlığına teslim etmek.

Sandık temsilciliği sorumlu olduğu sandık bölgesinde çalışmalar yürüten teşkilat birimidir.
a) İlçe ve belde teşkilatları, her sandık için birer sandık temsilciliği oluşturur.
b) Her bir sandık için ayrı ayrı belirlenecek olan sandık yönetim kurulu en az üç üyeden oluşur. Temsilciliğin kendi içerisinden belirleyeceği bir isim sandık temsilciliği başkanı olarak görevlendirilir. Sandık temsilcilikleri için belirlenen üye sayısına ulaşılamamış olunması, temsilciliğin oluşmasını engellemez.
c) Sandık temsilcilikleri üyelerinin seçmen listesinde kayıtlı oldukları sandıklardan seçilmesine dikkat edilir.

Sandık temsilciliklerinin çalışma usul ve esasları şunlardır:
a) Sandık temsilciliği çalışmalarını sorumlu oldukları sandık ölçeğinde tüm yıl sürdürür ve mahalle/köy başkanının belirlediği bir günde ayda en az bir defa toplanır. Toplantılarda; yapılan faaliyetlerin sonuçları değerlendirilir, bir sonraki toplantıya kadar yapılması gerekenler planlanır.
b) İlçe başkanlığı tarafından her sandıkta kayıtlı Parti üyelerini de gösterecek şekilde hazırlanan seçmen listesi Mahalle/köy başkanlarına iletilir. Bu listeler mahalle/köy başkanları aracılığıyla ilgili sandık temsilciliklerine dağıtılır.
c) Sandık temsilciliği başkanı, seçmenleri sandık temsilciliği üyeleri arasında eşit oranda dağıtır.
d) Parti’nin çalışmalarına ve projelerine ilişkin seçmenler bilgilendirilir. Yapılacak olan tanıtım/bilgilendirme çalışmalarında Parti’nin kurumsal kimliği ve söylemleriyle uyumluluk esastır.
e) Sandık temsilciliği seçmen listesindeki değişiklikleri takip eder; taşınma ve vefat dolayısıyla sandık seçmen listesinden düşenlerin ve ilk defa oy kullanacak seçmenler ile oy kullanma günü zorluk yaşayacağı düşünülen engelli ve yaşlı seçmenlerin tespitini yapar.

İlçe seçim kurullarınca oluşturulan sandık kurullarında Parti adına görev yapacak bir asıl bir yedek üye ile sandık başında oy verme günü görev yapacak Parti müşahitleri, öncelikle sandık temsilciliği üyeleri arasından, bunun mümkün olmaması durumunda sandıkta oy kullanan seçmenler arasından belirlenir.

ALTINCI BÖLÜM - GENİŞLETİLMİŞ DİVAN KURULU TOPLANTILARI, TOPLANTI TAKVİMİ

Parti teşkilatlarının Genel Merkez Teşkilat İşleri Başkanlığı ile koordineli olarak iki ayda bir yapacağı toplantılardır.
Genişletilmiş il divan kurulu toplantıları Genel Merkez Teşkilat İşleri Başkanlığı tarafından ilan edilir.
Genişletilmiş ilçe divan kurulları da yine iki ayda bir olmak üzere Teşkilat İşlerinden Sorumlu İl Başkan Yardımcısının belirleyeceği program dâhilinde gerçekleştirilir.

Genişletilmiş il divan kurulu; il yönetim kurulunun, il divan kurulunun, Parti milletvekillerinin, belediye başkanlarının, ilçe başkanlarının, ilçe yönetim kurulu ve divan kurulu üyelerinin, belde başkanlarının, belediye meclis üyelerinin, katılımıyla iki ayda bir toplanır.
Toplantılara Genel Merkez Teşkilat İşleri Başkanlığı’nın görevlendireceği bir milletvekili ya da teşkilat başkan yardımcısı ya da görevlendirilecek Parti üyesi başkanlık eder. Gerekli görülmesi durumunda toplantı başkanı ile birlikte toplantıyı yönetmek üzere iki Partili daha görevlendirilebilir.
Bu toplantılarda ildeki iki aylık siyasi gündem değerlendirilir, sunumlar yapılır, gelecek divan dönemine kadar yapılacak Parti faaliyetleri ve çalışmalar gözden geçirilir ve böylece tüm katılımcılar detaylı olarak bilgilendirilir.
Parti politikaları ile ilgili görüş alışverişi ve taleplerin dile getirileceği program neticesinde ortaya çıkan görüş ve talepler toplantı başkanı tarafından bir rapor haline getirilerek Genel Merkez Teşkilat İşleri Başkanlığı’na iletilir.

Genişletilmiş ilçe divan kurulu; ilçe yönetim kurulunun, ilçe divan kurulunun, var ise partili bölge milletvekillerinin, belediye başkanlarının, mahalle köy sandık temsilcilerinin, belediye meclis üyelerinin, katılımıyla iki ayda bir toplanır.
Toplantılara İl Teşkilat İşleri Başkanı başkanlık eder.
Gerekli görülmesi durumunda toplantı başkanı ile birlikte toplantıyı yönetmek üzere iki partili daha görevlendirilebilir.
Bu toplantılarda ilçedeki iki aylık siyasi gündem değerlendirilir, sunumlar yapılır, gelecek divan dönemine kadar yapılacak parti faaliyetleri ve çalışmalar gözden geçirilir ve böylece tüm katılımcılar detaylı olarak bilgilendirilir. Parti politikaları ile ilgili görüş alışverişi ve taleplerin dile getirileceği program neticesinde ortaya çıkan görüş ve talepler toplantı başkanı tarafından bir rapor haline getirilerek Genel Merkez Teşkilat İşleri Başkanlığı’na iletilir.

Parti’nin kurumsal kimliği ve çalışma programlarının birbiri ile çakışmaması, parti siyasi faaliyetlerine azami düzeyde katılım olabilmesi için rutin toplantılar yönetmelikte belirtilen dönemlere uygun olarak önceden belirlenen zamanlarda yapılacaktır.
Her yılın 1. 3. 5. 7. 9. ve 11. aylarında resmi tatiller gözetilerek ilk cumartesi günlerinde Genişletilmiş İlçe Divan Kurulu Toplantıları, Her yılın 2. 4. 6. 8. 10. ve 12. aylarında resmi tatiller gözetilerek ilk Cumartesi günlerinde Genişletilmiş İl Divan Kurulu Toplantıları yapılır. Zorunlu sebepler dâhilinde toplantı tarihlerinde değişiklik yapılabilir.

Her ayın ilk Salı günü il divan kurulu toplantısı, Her ayın ilk Çarşamba günü ilçe divan kurulu toplantısı, Her ayın ilk Perşembe günü mahalle, köy ve sandık temsilcilikleri toplantısı düzenlenir. Toplantılar neticesinde gerekli görülen hallerde bir üst teşkilata toplantı sonucundan bilgi verilir, talep ve öneriler iletilir.

YEDİNCİ BÖLÜM - ÇEŞİTLİ VE SON HÜKÜMLER

Bu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ve çelişkili bir hüküm bulunması halinde ilgili kanunlar, İYİ Parti Tüzüğü ve ilgili diğer üst mevzuat hükümleri esas alınır.

Bu yönetmelik onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.

Bu yönetmelik hükümlerini Genel Başkan yürütür.

"TÜRKİYE İYİ OLACAK"

Tarih hep şahitlik etmiştir ki; milletimiz, zor zamanları her daim demokratik siyaset ile aşmıştır. Türkiye’nin büyük sorunlarını aşacak gücü var. Milletimizin sağduyu ve kararlılığı var. Milletimizin, adaletten yoksun, devlet gücüyle hareket eden siyasi hegemonyaları değiştirme gücü var.

Bizler de; İyi bir TÜRKİYE için varız. İyi bir TÜRKİYE için buradayız. İyi bir TÜRKİYE için yanınızdayız.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Kırcami, Perge Blv. No:73, 07200 Muratpaşa/Antalya

Telefon : +90 242 311 00 04 | Fax : +90 242 311 00 04